Գնումների համակարգողի որակավորման քննության փորձնական թեստ

447

Գնումների համակարգողների որակավորման քննությունը կազմակերպում է ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը։
Քննության թեստերը կազմվում են անմիջապես քննության անցկացումից առաջ: Ընդ որում, թեստը բաղկացած է 50 հարցից, կազմվում է համակարգչային ծրագրի միջոցով հրապարակված 521 հարցից բաղկացած հարցաշարից` պատահական ընտրության սկզբունքով: Էլեկտրոնային համակարգը քննության յուրաքանչյուր մասնակցի համար գեներացնում է առանձին թեստ, որը քննության մասնակիցը լրացնում է համակարգչի միջոցով:

Քննության տևողությունը 75 րոպե է: Ընդ որում, թեստի ավարտից անմիջապես հետո մասնակցի ստացած գնահատականն ավտոմատ եղանակով արտացոլվում է տվյալ համակարգչի էկրանին:
Մասնակիցը համարվում է քննությունը հաջողությամբ հանձնած, եթե ճիշտ է պատասխանել առնվազն 45 հարցի:

Նույն քննության ձևաչափով կազմել ենք փորձնական թեստ, որի շնորհիվ քննությանը նախապատրաստվող մասնագետները կարող են ստուգել իրենց գիտելիքները։

Ստուգի՛ր գիտելիքներդ հիմա⤵

1 / 50

Ով է հաստատում պետության կարիքների համար կենտրոնացված կարգով գնվելիք ապրանքների, աշխատանքների ու ծառայությունների ցանկը

2 / 50

Գնահատող հանձնաժողովը կարող է ստուգել մասնակցի նեկայացրած տվյալների իսկությունը՝

3 / 50

Ինչ ընթացակարգով է կազմակերպվում պետության կարիքների համար կենտրոնացված կարգով գնման գործընթացը

4 / 50

Պատվիրատու չի հանդիսանում

5 / 50

Նախաորակավորման ընթացակարգի կազմակերպման դեպքում գնման գործընթացին հետագա մասնակցության իրավունք են ստանում

6 / 50

Խորհրդատվական ծառայության գնման դեպքում նախաորակավորման հայտերի ներկայացման համար նախատեսվող ժամկետը

7 / 50

Գնումների բողոքարկման խորհուրդը`

8 / 50

Մասնակիցների գնային առաջարկների գնահատումն ու համեմատումն իրականացվում է

9 / 50

Խորհրդի ամդամները «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված լիազորություններն իրականացնելիս անկախ են

10 / 50

Գնանշման հարցման ձևով գնումների հայտարարությունները կազմվում են

11 / 50

Երբ են ամփոփվում քննության արդյունքները

12 / 50

Փակ պարբերական մրցույթով գնման ընթացակարգի կազմակերպման դեպքում սկզբնական պայմանագրով նախատեսվում է, որ հայտը ներկայացվում է ծանուցվելու օրվան հաջորդող`

13 / 50

Համատեղ գործունեության կարգով՝ մասնակիցների հանդես գալու դեպքում

14 / 50

Եթե պայմանագիր կնքելու համար անհրաժեշտ է հանձնել գույք, ապա պայմանագիրը կնքված է համարվում

15 / 50

Մինչև «Գնումների մասին» ՀՀ գործող օրենքի ուժի մեջ մտնելը կնքված և գործող գնման գործարքները կարգավորվում են`

16 / 50

Եթե գնման ընթացակարգի արդյունքում պայմանագիր չի կնքվում, ապա

17 / 50

Գնումներ կատարելու համար ֆինանսական միջոցներ նախատեսվում են բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման`

18 / 50

Գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության իմաստով ընտանիքի անդամ են համարվում`

19 / 50

Էլեկտրոնային աճուրդը ամփոփվում է

20 / 50

Երբ է կիրառվում փակ մրցույթ

21 / 50

էլեկտրոնային աճուրդով գնում կատարելու դեպքում առաջին տեղն զբաղեցրած մասնակիցը երբ է ներկայացնում որակավորման չափանիշները հիմնավորող` հրավերով նախատեսված փաստաթղթերը

22 / 50

Պետական գաղտնիք չպարունակող գնումների դեպքում հայտերի բացման նիստի արձանագրությունը

23 / 50

Հայտարարության անգործության ժամկետում կնքված պայմանագիրը

24 / 50

Գնումների բողոքարկման խորհրդի անդամները նշանակվում են

25 / 50

Ում կարիքների համար գնումները կարող են իրականացվել կենտրոնացված կարգով

26 / 50

Ինչ եղանակով է անցկացվում գնումների համակարգողի որակավորման քննությունը

27 / 50

Պատվիրատուն պարտավոր է գնման ընթացակարգի արձանագրության կամ դրա մաս կազմող փաստաթղթերի պատճենը տրամադրել ցանկացած անձի

28 / 50

Պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքներն ընդունելու նպատակով ստորագրվող հանձնման-ընդունման արձանագրության ձևը հաստատում է`

29 / 50

Պետական գաղտնիք պարունակող գնումները գնանշման հարցման ձևով իրականացնելու դեպքում

30 / 50

Բաց մրցույթի դեպքում հայտերի ներկայացման համար նախատեսվող ժամկետը հաշվարկվում է

31 / 50

Երբ է էլեկտրոնային գնումների համակարգում գրանցված օգտվողի գրանցումը ավտոմատ եղանակով համարվում չեղյալ

32 / 50

Պատվիրատուն պարտավոր է ապահովել պայմանագրի կողմի նկատմամբ տույժերի կամ տուգանքների հաշվանցումը

33 / 50

Լիազորված մարմինը ինչպես է ծանուցում գնումները համակարգողին՝ գնումների համակարգողի որակավորումը դադարեցնելու գործընթաց սկսելու մասին

34 / 50

Պայմանագրով սահմանված տույժերը հաշվարկվում են օրացուցային օրերով ՝

35 / 50

Նախաորակավորման հայտը կարող է ներկայացվել էլեկտրոնային եղանակով

36 / 50

Գնումը կարող է իրականացվել երկփուլ մրցույթով, եթե

37 / 50

Հայտ է համարվում

38 / 50

Նախաորակավորման ընթացակարգի կազմակերպման դեպքում մասնակիցը հայտը ներկայացնում է`

39 / 50

Խորհուրդը նախորդ տարվա գործունեության մասին հաշվետվությունը տեղեկագրում հրապարակում է

40 / 50

Նախաորակավորման հայտարարությունը կազմվում է

41 / 50

Կանխիկ փողի ձևով ներկայացված պայմանագրի ապահովումը պահվում է`

42 / 50

Մրցակցային գնման ձևի կիրառումից խուսափելու նպատակով մեկ գնման առարկան առանձին չափաբաժինների բաժանելը

43 / 50

Բաց մրցույթի դեպքում հրավերում կարող են կատարվել փոփոխություններ

44 / 50

Պայմանագրի գնի հաշվարկը պետք է ներառի տվյալ գնման պայմանգրի կատարումն ապահովելու նպատակով կատարվելիք բոլոր վճարները (ծախսերը), այդ թվում`

45 / 50

Գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությունը բաղկացած է

46 / 50

Բողոքը բավարարվելու դեպքում բողոքարկման վճարը`

47 / 50

Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից ներկայացված փաստաթղթերի գնահատման արդյունքում անհամապատասխանություն արձանագրվելու դեպքում

48 / 50

Երկու փուլով մրցույթի դեպքում երկրորդ փուլի հայտով ներկայացվող գնային առաջարկը պետք է դրվի հատի ծրարում և ներկայացվի փակ` սոսնձված առանձին ծրարով, որի վրա չի կարող լինել հետևյալ գրառումը`

49 / 50

Ընտրված մասնակցի կողմից ապրանքների մատակարարման ժամկետը կարող է երկարաձգվել

50 / 50

Կանխիկ փողի ձևով ներկայացված հայտի ապահովումը պահվում է`

Your score is

How2B-ն մեդիա հարթակ է, որի գլխավոր նպատակն է հեշտացնել բիզնես անելը Հայաստանում: