Գնումների համակարգողի որակավորման քննության փորձնական թեստ

4165

Գնումների համակարգողների որակավորման քննությունը կազմակերպում է ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը։
Քննության թեստերը կազմվում են անմիջապես քննության անցկացումից առաջ: Ընդ որում, թեստը բաղկացած է 50 հարցից, կազմվում է համակարգչային ծրագրի միջոցով հրապարակված 521 հարցից բաղկացած հարցաշարից` պատահական ընտրության սկզբունքով: Էլեկտրոնային համակարգը քննության յուրաքանչյուր մասնակցի համար գեներացնում է առանձին թեստ, որը քննության մասնակիցը լրացնում է համակարգչի միջոցով:

Գնումների համակարգողի որակավորման քննության փորձնական թեստ

Քննության տևողությունը 75 րոպե է: Ընդ որում, թեստի ավարտից անմիջապես հետո մասնակցի ստացած գնահատականն ավտոմատ եղանակով արտացոլվում է տվյալ համակարգչի էկրանին:
Մասնակիցը համարվում է քննությունը հաջողությամբ հանձնած, եթե ճիշտ է պատասխանել առնվազն 45 հարցի:

Նույն քննության ձևաչափով կազմել ենք փորձնական թեստ, որի շնորհիվ քննությանը նախապատրաստվող մասնագետները կարող են ստուգել իրենց գիտելիքները։

Ստուգի՛ր գիտելիքներդ հիմա⤵

1 / 50

Պատվիրատու հանդիսացող պետական կառավարման մարմնի համակարգում ծրագրեր իրականացնող պետական հիմնարկ գործելու դեպքում՝ վերջինս իրականացնում է

2 / 50

Երկու փուլով մրցույթի ընթացակարգի կիրառման դեպքում պատվիրատուն հրավեր է ներկայացնում և բանակցությունների հրավիրում

3 / 50

Բաց մրցույթի հայտարարություը պարունակում է

4 / 50

Գնումների համակարգողը սահմանվում է գնման պահանջի ծագման օրվան հաջորդող

5 / 50

Պատվիրատուն որևէ անձից կատարելով ապրանքի գնում` կարող է նույն անձից լրացուցիչ գնում կատարել եթե

6 / 50

Որ հաշվին է վճարում բողոքարկման վճարը բողոք ներկայացրած անձը

7 / 50

Հայտի ապահովումը վճարում է մասնակիցը, եթե`

8 / 50

Խորհրդի անդամին վաղաժամկետ ազատելու դեպքում նշանակում կատարվում է `

9 / 50

Գնումների դիմաց վճարումներ իրականացնելիս ո՞ր մարմինն է պարտավոր ապահովել պայմանագրի կողմի նկատմամբ տույժերի և տուգանքների հաշվարկումը՝

10 / 50

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքը կարգավորում է պատվիրատուների կողմից

11 / 50

Կանխիկ փողի ձևով ներկայացված հայտի ապահովումը պահվում է`

12 / 50

Թվարկածներից որ մարմինները իրենց գնումները չեն իրականացնում էլեկտրոնային ձևով

13 / 50

Որ էլեկտրոնային կայքի միջոցով է իրականացվում էլեկտրոնային աճուրդը

14 / 50

Բաց մրցույթի դեպքում մասնակցի կողմից ներկայացված հայտի ապահովման չափը

15 / 50

Ով է տալիս եզրակացություն պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքների վերաբերյալ`

16 / 50

Խորհրդատվական ծառայության բաց կամ փակ նպատակային մրցույթի ընթացակարգով գնման դեպքում, կազմակերպվող նախաորակավորման ընթացակարգի արդյունքում գնման գործընթացին հետագա մասնակցության իրավունք են ստանում`

17 / 50

Պատասխանատու ստորաբաժանում կարող են սահմանվել՝

18 / 50

Ինչպես է ներկայացվում մասնակցի առաջին փուլի հայտը երկու փուլով մրցույթի դեպքում

19 / 50

Հրապարակային պայմանագիրը կնքելու դեպքում առևտրային կազմակերպությունը

20 / 50

Երկու փուլով մրցույթի դեպքում երկրորդ փուլի հայտերը բացելիս` հրավերին համապատասխանող գնային առաջարկները

21 / 50

Եթե նախնական պայմանագրում նշված չէ հիմնական պայմանագրի կնքման ժամկետը, ապա հիմնական պայմանագիրը կնքվում է նախնական պայմանագիրը կնքելու պահից

22 / 50

Ոչ միանման և խտրական դրույթներ ներառող հրապարակային պայմանագրի համապատասխան պայմանները

23 / 50

Նախաորակավորման հայտարարությամբ սահմանվում է մասնակցի որակավորմանը ներկայացվող`

24 / 50

Գնահատող հանձնաժողովի, պտվիրատուի և մասնակիցների միջև բանակցությունները`

25 / 50

Պատվիրատուի ղեկավարի հրամանով ձևավորված գնահատող հանձնաժողովը

26 / 50

ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը հանդիսանում է գնման պայմանագրի կողմ

27 / 50

Եթե հրավերում նշված չէ, որ պայմանագրի գինը գործոնային է, ապա

28 / 50

Գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարելու վերաբերյալ հայտարարությունը պատվիրատուն հրապարակում է տեղեկագրում`գնման ընթացակարգը չկայացած հայտարարվելուն հաջորդող`

29 / 50

Նշվածներից որ մարմինն է ապահովում գնումները համակարգողների շարունակական մասնագիտական վերապատրաստման համակարգի առկայությունը

30 / 50

Մասնակցի կողմից հակաօրինական տնտեսական գործունեություն իրականացնելու փաստն ի հայտ գալու օրը պատվիրատուն

31 / 50

Հրավերը չի պարունակում

32 / 50

Եթե գնման ընթացակարգի արդյունքում պայմանագիր չի կնքվում, ապա

33 / 50

Բաց մրցույթի դեպքում հայտերի ներկայացման համար նախատեսվող ժամկետը հաշվարկվում է

34 / 50

Խորհրդի անդամը Հայաստանի Հանրապետության հետ`

35 / 50

Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից ներկայացված փաստաթղթերի գնահատման արդյունքում անհամապատասխանություն արձանագրվելու դեպքում հանձնաժողովի քարտուղարը մասնակցին տալիս է նշված անհամապատասխանությունը շտկելու՝

36 / 50

Էլեկտրոնային աճուրդի իրականացման դեպքում հրավերը պետք է ներառի

37 / 50

Երբ են կազմվում գնումների համակարգողի քննության թեստերը

38 / 50

Բաց մրցույթի հրավերը չի պարունակում

39 / 50

Յուրաքանչյուր գնման գործընթացի համար իրենց վերապահված իրավասությունների մասով պատասխանատու են

40 / 50

Գնահատող հանձնաժողովի՝

41 / 50

Պայմանագրի կամ դրա մի մասի կատարման արդյունքներն ընդունելու նպատակով ստորագրվող հանձնման-ընդունման արձանագրության ձևը հաստատում է`

42 / 50

Էլեկտրոնային աճուրդի իրականացման դեպքում մասնակիցն իրավունք ունի պահանջելու հրավերի պարզաբանում

43 / 50

Երբ է նախաորակավորված մասնակիցներին տրամադրվում վերջնական հրավեր

44 / 50

Եթե պայմանագիր կնքելու համար անհրաժեշտ է հանձնել գույք, ապա պայմանագիրը կնքված է համարվում

45 / 50

Նախաորակավորման հայտը ներառում է`

46 / 50

Խորհրդի յուրաքանչյուր անդամ տարվա ընթացքում ունի`

47 / 50

Եթե պայմանագրով նախատեսված է կանխավճար, ապա կանխավճար մարումն իրականացվում է`

48 / 50

Գնումների հրավերի և պայմանագրի օրինակելի ձևերը հաստատում է

49 / 50

Պետական պայմանագիրը պետք է կնքվի մրցույթն անցկացնելուց ոչ ուշ, քան

50 / 50

Բաց մրցույթը չկայացած է համարվում, եթե

Your score is

How2B-ն մեդիա հարթակ է, որի գլխավոր նպատակն է հեշտացնել բիզնես անելը Հայաստանում: