Գնումների համակարգողի որակավորման քննության փորձնական թեստ

spot_imgspot_img
Վերջին լուրերը
Գնումների համակարգողի որակավորման քննության փորձնական թեստ
How2B
How2B-ն մեդիա հարթակ է, որի գլխավոր նպատակն է հեշտացնել բիզնես անելը Հայաստանում:

Գնումների համակարգողների որակավորման քննությունը կազմակերպում է ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը։
Քննության թեստերը կազմվում են անմիջապես քննության անցկացումից առաջ: Ընդ որում, թեստը բաղկացած է 50 հարցից, կազմվում է համակարգչային ծրագրի միջոցով հրապարակված 521 հարցից բաղկացած հարցաշարից` պատահական ընտրության սկզբունքով: Էլեկտրոնային համակարգը քննության յուրաքանչյուր մասնակցի համար գեներացնում է առանձին թեստ, որը քննության մասնակիցը լրացնում է համակարգչի միջոցով:

Գնումների համակարգողի որակավորման քննության փորձնական թեստ

Քննության տևողությունը 75 րոպե է: Ընդ որում, թեստի ավարտից անմիջապես հետո մասնակցի ստացած գնահատականն ավտոմատ եղանակով արտացոլվում է տվյալ համակարգչի էկրանին:
Մասնակիցը համարվում է քննությունը հաջողությամբ հանձնած, եթե ճիշտ է պատասխանել առնվազն 45 հարցի:

Նույն քննության ձևաչափով կազմել ենք փորձնական թեստ, որի շնորհիվ քննությանը նախապատրաստվող մասնագետները կարող են ստուգել իրենց գիտելիքները։

Ստուգի՛ր գիտելիքներդ հիմա⤵

1 / 50

Ինչպես են դասակարգվում բավարար գնահատված մասնակիցները Էլեկտրոնային գնումների համակարգում` ընտրված մասնակցին որոշելուց հետո

2 / 50

Յուրաքանչյուր գնման գործընթացի համար իրենց վերապահված իրավասությունների մասով պատասխանատու են

3 / 50

Փաստաթղթային ձևով հրավեր ստանալու համար պատվիրատուին ներկայացվում է`

4 / 50

Եթե բողոքարկվում է պայմանագիրը կնքելու որոշումը, ապա բողոքը ներկայացվում է

5 / 50

Պետական կարիքների բավարարման համար հայտարարված մրցույթի հաղթողի հետ պետական պայմանագիր կնքելը

6 / 50

Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից ներկայացված փաստաթղթերի գնահատման արդյունքում անհամապատասխանություն արձանագրվելու դեպքում

7 / 50

Էլեկտրոնային աճուրդն ամփոփվելուց հետո տվյալ ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք ապրանքների, աշխատանքների կամ ծառայությունների համար գնման հայտով սահմանված գինը գերազանցող գնային առաջարկ ներկայացված հայտերը`

8 / 50

Որ դեպքում է անձին շնորհվում գնումների համակարգողի որակավորում`

9 / 50

Նախկինում կատարված պայմանագիրը գնահատվում է նմանատիպ, եթե դրա շրջանակներում կատարված աշխատանքների ծավալը պակաս չէ տվյալ գնման ընթացակարգի շրջանակներում կատարվող գնումների ծավալի՝

10 / 50

Գնահատող հանձնաժողովի նիստը իրավազոր է, եթե ներկա են հանձնաժողովի անդամների

11 / 50

Բաց մրցույթի դեպքում մասնակիցների կողմից ներկայացված հայտերը բացվում են

12 / 50

Ինչով են կարգավորվում գնման հետ կապված կողմերի գնումների մասին ՀՀ օրենսդրությամբ չկարգավորված հարաբերությունները

13 / 50

Գործակալի կամ ենթակապալառուի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար պատասխանատվություն է կրում

14 / 50

Պայմանագիր կնքելու մասին պատվիրատուի որոշումը պարունակում է ամփոփ տեղեկատվություն

15 / 50

Երկու փուլով մրցույթի դեպքում հրավերի նվազագույն պահանջները չբավարարող հայտերը համարվում են անբավարար և

16 / 50

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքը չի տարածվում`

17 / 50

Շինարարական ծրագրերի կատարման ընթացքում նախագծային շեղումներ առաջանալու դեպքում ո՞վ է պատվիրատուին վճարում տուգանք՝

18 / 50

Պայմանագրի կողմերից անկախ գործոնների ազդեցությամբ պայմանագրի փոփոխման դեպքերը սահմանում է

19 / 50

Երբ է սկսվում էլեկտրոնային աճուրդը

20 / 50

Էլեկտրոնային աճուրդի իրականացման դեպքում մասնակիցն իրավունք ունի պահանջելու հրավերի պարզաբանում

21 / 50

Յուրաքանչյուր անձ իրավունք ունի բողոքարկելու`

22 / 50

Գնման առարկայի հատկանիշներին վերաբերող պայմանները պետք է հիմնված լինեն

23 / 50

Գնումների բողոքի քննման հետ կապված հարաբերությունները

24 / 50

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքը կարգավորում է պատվիրատուների կողմից

25 / 50

Բացառությամբ «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդվածի 1-ին մասի 1-ին կետի «դ» և «ե» ենթակետերում նշված պատվիրատուների` փակ նպատակային մրցույթի կիրառման դեպքում հայտերի ներկայացման ժամկետը

26 / 50

Ներկայացված ո°ր տարբերակներից մեկը չի հանդիսանում պատվիրատու:

27 / 50

Որ հաշվին է վճարում բողոքարկման վճարը բողոք ներկայացրած անձը

28 / 50

Գնահատող հանձնաժողովի նախագահն ու անդամները նշանակվում են

29 / 50

Ինչպես են հաստատվում պետական բյուջեի միջոցների հաշվին իրականացվող գնման պլանները

30 / 50

էլեկտրոնային աճուրդով գնումների կատարման դեպքում պատվիրատուն գնման ընթացակարգի մասին հայտարարությունն ու հրավերը միաժամանակ հրապարակում է նաև`

31 / 50

Պատասխանատու ստորաբաժանումը սահմանվում է

32 / 50

ՀՀ տարածքից դուրս գնումների կատարման կարգը հաստատում է

33 / 50

Փակ պարբերական մրցույթով գնման ընթացակարգի կազմակերպման դեպքում նախաորակավորման

34 / 50

Պետական կարիքների համար ապրանքները մատակարարվում են

35 / 50

Պայմանագիր կնքելուց անհիմն խուսափող կողմը

36 / 50

Մասնակիցը համարվում է քննությունը հաջողությամբ հանձնած, եթե

37 / 50

Խորհրդի անդամը չի կարող քննել բողոքը, եթե պարզվում է, որ`

38 / 50

Ում հետ է համաձայնեցվում պետության կարիքների համար կենտրոնացված կարգով ձեռքբերման ենթակա գնման առարկայի տեխնիկական բնութագրերը և մատակարարման պայմաններն ու ժամկետները

39 / 50

Նշվածներից որը չի հանդիսանում «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի նպատակ

40 / 50

Բաց մրցույթի դեպքում մասնակիցը կարող է փոփոխել կամ ետ վերցնել իր հայտը

41 / 50

Պետության կարիքների համար կենտրոնացված կարգով գնման գործընթացի կազմակերպման դեպքում, եթե գլխավոր պայմանագրի գործողության ընթացքում այն կնքած անձը ներառվում է գնումների գործընթացին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում, ապա

42 / 50

Երբ է հրապարակվում գնահատող հանձնաժողովի` հայտերի բացման նիստին ներկա անդամների կողմից ստորագրված շահերի բախման բացակայության մասին հայտարարությունների բնօրինակից արտատպված (սկանավորված) ը տեղեկագրում

43 / 50

Պայմանագրի գինը կարող է լինել գործոնային

44 / 50

Նախաորակավորման հայտը կարող է ներկայացվել էլեկտրոնային եղանակով

45 / 50

Եթե ներկայացված բողոքը չի բավարարում օրենքով սահմանված պահանջներին, ապա`

46 / 50

Արգելվում է արդյոք խմբավորել առանձին բնութագրեր ունեցող գնման առարկաները որպես մեկ չափաբաժին`

47 / 50

Պետական գաղտնիք չպարունակող գնումների դեպքում հրավերում փոփոխություն կատարելու մասին հայտարարությունը հրապարակվում է տեղեկագրում

48 / 50

Մասնակից է համարվում

49 / 50

Գնումների մասին ՀՀ օրենսդրության իմաստով ֆիզիկական անձիք համարվում են փոխկապակցված, եթե`

50 / 50

Լիազորված մարմինը ինչպես է ծանուցում գնումները համակարգողին՝ գնումների համակարգողի որակավորումը դադարեցնելու գործընթաց սկսելու մասին

Your score is

Կարդացե՛ք նաև
spot_imgspot_img
Ամենաընթերցվածները
Գտիր