Գնումների համակարգողի որակավորման քննության փորձնական թեստ

2036

Գնումների համակարգողների որակավորման քննությունը կազմակերպում է ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը։
Քննության թեստերը կազմվում են անմիջապես քննության անցկացումից առաջ: Ընդ որում, թեստը բաղկացած է 50 հարցից, կազմվում է համակարգչային ծրագրի միջոցով հրապարակված 521 հարցից բաղկացած հարցաշարից` պատահական ընտրության սկզբունքով: Էլեկտրոնային համակարգը քննության յուրաքանչյուր մասնակցի համար գեներացնում է առանձին թեստ, որը քննության մասնակիցը լրացնում է համակարգչի միջոցով:

Գնումների համակարգողի որակավորման քննության փորձնական թեստ

Քննության տևողությունը 75 րոպե է: Ընդ որում, թեստի ավարտից անմիջապես հետո մասնակցի ստացած գնահատականն ավտոմատ եղանակով արտացոլվում է տվյալ համակարգչի էկրանին:
Մասնակիցը համարվում է քննությունը հաջողությամբ հանձնած, եթե ճիշտ է պատասխանել առնվազն 45 հարցի:

Նույն քննության ձևաչափով կազմել ենք փորձնական թեստ, որի շնորհիվ քննությանը նախապատրաստվող մասնագետները կարող են ստուգել իրենց գիտելիքները։

Ստուգի՛ր գիտելիքներդ հիմա⤵

1 / 50

Պայմանագիրը չի կարող փոփոխվել կողմերի պարտավորությունների մասնակի չկատարման հետևանքով կամ ամբողջությամբ լուծվել կողմերի փոխադարձ համաձայնությամբ՝ բացառությամբ

2 / 50

Եթե շինարարական ծրագրերի կատարման արդյունքի երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ են եկել թերություններ, ապա կապալառուն

3 / 50

Հրավերում նախատեսվում է նաև, որ մասնակիցը հայտով ներկայացնում է իր կողմից հաստատված հայտարարություն` գերիշխող դիրքի չարաշահման և . . .

4 / 50

Հայտի ապահովումը չի վճարում մասնակիցը, եթե`

5 / 50

Կենտրոնացված գնումների կազմակերպման դեպքում ՊՈԱԿ-ների կողմից իրենց ընդհանուր կառավարումն իրականացնող լիազորված մարմին ներկայացվող գնման հայտը ներառում է

6 / 50

Գնահատող հանձնաժողովի նախագահն ու անդամները նշանակվում են

7 / 50

Տեղեկագիրը`

8 / 50

Երբ է էլեկտրոնային աճուրդի արդյունքների ամփոփման նպատակով հրավիրված նիստի արձանագրության բնօրինակից արտատպված ը հրապարակվում տեղեկագրում

9 / 50

Նախաորակավորման հայտը կարող է ներկայացվել էլեկտրոնային եղանակով

10 / 50

Պետական գաղտնիք պարունակող գնումները գնանշման հարցման ձևով իրականացնելու դեպքում

11 / 50

Էլեկտրոնային աճուրդն ամփոփվելու պահին, եթե մասնակիցների ներկայացրած գները գերազանցում են տվյալ ընթացակարգի շրջանակում գնվելիք ապրանքների, աշխատանքների կամ ծառայությունների համար գնման հայտով սահմանված գինը, ապա`

12 / 50

Յուրաքանչյուր անձ իրավունք ունի բողոքարկելու`

13 / 50

Էլեկտրոնային ձևով գնումների կատարման դեպքում գնման հայտարարությունը չի պարունակում տեղեկատվություն`

14 / 50

Նշվածներից որը «Գնումների մասին» օրենքով չի հանդիսանում գնում կատարելու ընթացակարգ

15 / 50

Գնումների համակարգողի քննությանը չեն կարող մասնակցել անձիք՝

16 / 50

Մինչև հայտերի բացման նիստը պատվիրատուի պաշտոնատար անձանց թույլատրվում է`

17 / 50

Գնման առարկայի բնութագրերը ներառում են

18 / 50

Երկու փուլով մրցույթի դեպքում նախաորակավորված բոլոր մասնակիցներին հրավիրվում է միաժամանակյա բանակցությունների առաջին փուլի հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը լրանալու օրվան հաջորդող`

19 / 50

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքով պայմանագիր է համարվում

20 / 50

Համատեղ գործունեության կարգով՝ մասնակիցների հանդես գալու դեպքում

21 / 50

Խորհրդի յուրաքանչյուր անդամ տարվա ընթացքում ունի`

22 / 50

Պետական կարիքների բավարարման համար հայտարարված մրցույթի հաղթողի հետ պետական պայմանագիր կնքելը

23 / 50

Մրցակցային գնման ձևի կիրառումից խուսափելու նպատակով մեկ գնման առարկան առանձին չափաբաժինների բաժանելը

24 / 50

Երկու փուլով մրցույթի դեպքում երկրորդ փուլի հայտը

25 / 50

Գործակալի կամ ենթակապալառուի պարտավորությունների չկատարման կամ ոչ պատշաճ կատարման համար պատասխանատվություն է կրում

26 / 50

Պատասխանատու ստորաբաժանման լիազորությունները չեն կարող վերապահվել

27 / 50

Մասնակիցներից ստացված հայտերի բացման նիստում չեն հրապարակվում տեղեկություններ

28 / 50

Նույն անձից լրացուցիչ գնում կարող է կատարվել

29 / 50

Ովքեր են ստորագրում բացման նիստի արձանագրությունը

30 / 50

Պետական պայմանագրով գնորդի կողմից ապրանքների համար վճարելիս պետական պատվիրատուն գնորդի այդ պարտավորությամբ համարվում է

31 / 50

Գնումներ կատարելու համար ֆինանսական միջոցներ նախատեսվում են բյուջետային ծախսերի տնտեսագիտական դասակարգման`

32 / 50

Որ էլեկտրոնային կայքի միջոցով են իրականացվում էլեկտրոնային գնումները

33 / 50

Պատասխանատու ստորաբաժանումը

34 / 50

Կապալային աշխատանքների համար հատկացված պետական միջոցների նվազեցման հետևանքով պետական պատվիրատուն կարող է փոխել աշխատանքների կատարման ժամկետները, որի արդյունքում առաջացած վնասների գծով կապալառուն

35 / 50

Գնումները համակարգողը սահմանվում է՝

36 / 50

Գնումների բազային միավորը կազմում է

37 / 50

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի գործողությունը տարածվում է հետևյալ գործարքների վրա

38 / 50

Երկու փուլով մրցույթի դեպքում երկրորդ փուլի հայտով ներկայացվող գնային առաջարկը պետք է դրվի հատի ծրարում և ներկայացվի փակ` սոսնձված առանձին ծրարով, որի վրա չի կարող լինել հետևյալ գրառումը`

39 / 50

Պատվիրատուի աշխատող հանդիսացող անձի` գնումների համակարգողի որակավորումը դադարեցվելու դեպքում վերջինս երբ կարող է ներկայացնել նոր որակավորում ստանալու դիմում

40 / 50

Գնման առարկայի բնութագրերը`

41 / 50

Պատվիրատուն անվճար ապահովում է հրավերի՝ էլեկտրոնային ձևով տրամադրումը՝

42 / 50

Պայմանագրի պայմանները մեկնաբանելիս` դատարանը պետք է ելնի նրանում պարունակվող բառերի և արտահայտությունների

43 / 50

Հայտերի գնահատման նիստի արձանագրությունը հրապարակվում է տեղեկագրում հայտերի գնահատման նիստի օրվա ավարտին հաջորդող

44 / 50

Բաց մրցույթով գնումների հայտարարությունները կազմվում են

45 / 50

Գնումների համակարգողը երբ պետք է անցնի պարտադիր վերապատրաստում

46 / 50

ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից գործառնական ծախսերի շրջանակներում գնումներ կատարելու դեպքերում `

47 / 50

Փակ մրցույթի դեպքում

48 / 50

Պայմանագրի փոփոխման կամ լուծման համաձայնությունը կնքվում է

49 / 50

Պատվիրատուի գործողությունները դատական կարգով բողոքարկելու իրավունք ունի

50 / 50

Պետական գաղտնիք չպարունակող գնումների դեպքում գնման պահանջի ծագման օրը համարվում է

Your score is

How2B-ն մեդիա հարթակ է, որի գլխավոր նպատակն է հեշտացնել բիզնես անելը Հայաստանում: