Գնումների համակարգողի որակավորման քննության փորձնական թեստ

6107

Գնումների համակարգողների որակավորման քննությունը կազմակերպում է ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը։
Քննության թեստերը կազմվում են անմիջապես քննության անցկացումից առաջ: Ընդ որում, թեստը բաղկացած է 50 հարցից, կազմվում է համակարգչային ծրագրի միջոցով հրապարակված 521 հարցից բաղկացած հարցաշարից` պատահական ընտրության սկզբունքով: Էլեկտրոնային համակարգը քննության յուրաքանչյուր մասնակցի համար գեներացնում է առանձին թեստ, որը քննության մասնակիցը լրացնում է համակարգչի միջոցով:

Գնումների համակարգողի որակավորման քննության փորձնական թեստ

Քննության տևողությունը 75 րոպե է: Ընդ որում, թեստի ավարտից անմիջապես հետո մասնակցի ստացած գնահատականն ավտոմատ եղանակով արտացոլվում է տվյալ համակարգչի էկրանին:
Մասնակիցը համարվում է քննությունը հաջողությամբ հանձնած, եթե ճիշտ է պատասխանել առնվազն 45 հարցի:

Նույն քննության ձևաչափով կազմել ենք փորձնական թեստ, որի շնորհիվ քննությանը նախապատրաստվող մասնագետները կարող են ստուգել իրենց գիտելիքները։

Ստուգի՛ր գիտելիքներդ հիմա⤵

1 / 50

Երկու փուլով մրցույթի դեպքում երկրորդ փուլի հայտերը բացելիս` հրավերին համապատասխանող գնային առաջարկները

2 / 50

ՀՀ ֆինանսների նախարարությունը

3 / 50

Ով չի հանդիսանում հանձնաժողովի անդամ

4 / 50

Գնումը կարող է իրականացվել երկփուլ մրցույթով, եթե

5 / 50

Էլեկտրոնային աճուրդով գնում կատարելու դեպքում համակարգից օգտվողներն են`

6 / 50

Մինչև անգործության ժամկետը լրանալը կնքված պայմանագիրը համարվում է

7 / 50

Պետության կարիքների համար կենտրոնացված կարգով գնման գործընթացի կազմակերպման դեպքում գլխավոր պայմանագրի հիման վրա համաձայնագիրը երբ է կնքվում, եթե կանխավճար նախատեսված չէ

8 / 50

Էլեկտրոնային աճուրդով գնումների կատարման դեպքում առաջին անգամ համակարգ մուտք գործելիս համակարգից օգտվողը`

9 / 50

Եթե կազմակերպվում է մեկ անձից գնման ընթացակարգ` գնման գինը 1 միլիոն դրամը չգերազանցելու հիմքով, ապա

10 / 50

Ինչ է կնքվում գնման ընթացակարգի արդյունքում

11 / 50

Խորհրդատվական ծառայության գնման դեպքում նախաորակավորման հայտերի ներկայացման համար նախատեսվող ժամկետը

12 / 50

Պատվիրատու չի հանդիսանում

13 / 50

Երկու փուլով մրցույթի դեպքում հրավերի նվազագույն պահանջները չբավարարող հայտերը համարվում են անբավարար և

14 / 50

Գնման գործընթացի պատասխանատու չի հանդիսանում

15 / 50

Պայմանագրով կանխավճար նախատեսվելու դեպքում, ընտրված մասնակիցը ներկայացնում է`

16 / 50

Բաց մրցույթի դեպքում մասնակցի կողմից ներկայացված հայտի ապահովման չափը

17 / 50

Եթե պայմանագրով նախատեսված է կանխավճար, ապա կանխավճար հատկացնելու համար լիազորված մարմնի գանձապետական համակարգ է մուտքագրվում`

18 / 50

Ով է նշանակվում գնահատող հանձնաժողովի նախագահ կենտրոնացված գնումների կազմակերպման դեպքում

19 / 50

Բաց մրցույթի դեպքում գնումների հայտարարությունը և հրավերը

20 / 50

Պայմանագիր կնքելու մասին պատվիրատուի որոշումը պարունակում է ամփոփ տեղեկատվություն

21 / 50

Երբ են ամփոփվում քննության արդյունքները

22 / 50

Մասնակիցը գնումներին մասնակցելու իրավունք չունեցող մասնակիցների ցուցակում ընդգրկվում է, եթե

23 / 50

էլեկտրոնային աճուրդով գնում կատարելու դեպքում առաջին տեղն զբաղեցրած մասնակցի «ֆինանսական միջոցներ» որակավորման չափանիշի գնահատման համար ում է հարցում ներկայացնում գնահատող հանձնաժողովի քարտուղարը

24 / 50

Գնումների համակարգող կարող են սահմանվել պատվիրատուի

25 / 50

Հայտի ապահովումը չի վճարում մասնակիցը, եթե`

26 / 50

Ով չի կարող գնահատող հանձնաժողովի անդամի կարգավիճակով ընդգրկվել գնահատող հանձնաժողովի կազմում

27 / 50

«Գնումների մասին» ՀՀ օրենքը կարգավորում է պատվիրատուների կողմից

28 / 50

Առաջին տեղը զբաղեցրած մասնակցի կողմից ներկայացված փաստաթղթերի գնահատման արդյունքում անհամապատասխանություն արձանագրվելու դեպքում հանձնաժողովի քարտուղարը մասնակցին տալիս է նշված անհամապատասխանությունը շտկելու՝

29 / 50

Պայմանագրով սահմանված տույժերը հաշվարկվում են օրացուցային օրերով ՝

30 / 50

Եթե կազմակերպվում է հրատապ մեկ անձից գնման ընթացակարգ, ապա

31 / 50

Պետական գաղտնիք չպարունակող գնումների դեպքում հրավերում փոփոխություն կատարելու մասին հայտարարությունը հրապարակվում է տեղեկագրում

32 / 50

Եթե մասնակիցն ավելացված արժեքի հարկ վճարող է, ապա մասնակցի ներկայացրած գնային առաջարկում

33 / 50

Պատվիրատու հանդիսացող պետական կառավարման մարմնի համակարգում ծրագրեր իրականացնող պետական հիմնարկ գործելու դեպքում՝ վերջինս իրականացնում է

34 / 50

Փակ պարբերական մրցույթով գնման ընթացակարգի կազմակերպման դեպքում սկզբնական պայմանագրով նախատեսվում է, որ հայտը ներկայացվում է ծանուցվելու օրվան հաջորդող`

35 / 50

Ում կարիքների համար գնումները կարող են իրականացվել կենտրոնացված կարգով

36 / 50

Բաց մրցույթի հրավերում փոփոխություններ կատարվելու դեպքում հայտերը ներկայացնելու վերջնաժամկետը հաշվվում է`

37 / 50

Խորհուրդը նախորդ տարվա գործունեության մասին հաշվետվությունը տեղեկագրում հրապարակում է

38 / 50

Որ էլեկտրոնային կայքի միջոցով են իրականացվում էլեկտրոնային գնումները

39 / 50

Ում հրամանով է ձևավորվում գնահատող հանձնաժողովը

40 / 50

Գնահատող հանձնաժողովի նիստի որոշումները համարվում են ընդունված այն դեպքում, երբ կողմ են քվեարկել ներկա անդամների

41 / 50

Փակ պարբերական մրցույթով գնման ընթացակարգի կազմակերպման դեպքում տեղեկագրում հրապարակված նախաորակավորված հայտարարություն գործում է

42 / 50

Պատվիրատուի աշխատող հանդիսացող անձի` գնումների համակարգողի որակավորումը դադարեցվելու դեպքում վերջինս երբ կարող է ներկայացնել նոր որակավորում ստանալու դիմում

43 / 50

Եթե գնման ընթացակարգի արդյունքում պայմանագիր չի կնքվում, ապա

44 / 50

էլեկտրոնային աճուրդով գնումների կատարման դեպքում պատվիրատուն գնման ընթացակարգի մասին հայտարարությունն ու հրավերը միաժամանակ հրապարակում է նաև`

45 / 50

Ի՞նչ չի ներառում մասնակցի կողմից ներկայացվող հայտը

46 / 50

Գնումների գործընթացի կարգավորումն ու համակարգումն իրականացնում է

47 / 50

Պատվիրատուին նախագծային փաստաթղթերը ներկայացվում են՝

48 / 50

Գնումների բողոքարկման խորհրդի անդամի լիազորությունների իրականացման առավելագույն տարիքը `

49 / 50

Երկու փուլով մրցույթի դեպքում

50 / 50

Դատական կարգով վնասների փոխհատուցում պահանջելու իրավունք ունի յուրաքանչյուր անձ, որը

Your score is

How2B-ն մեդիա հարթակ է, որի գլխավոր նպատակն է հեշտացնել բիզնես անելը Հայաստանում: