Ներքին աուդիտորի որակավորման քննության փորձնական թեստ

2031

Ներքին աուդիտորի որակավորումը պարտադիր պահանջ է` «Ներքին աուդիտի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 5-րդ կետով սահմանված ներքին աուդիտորների` որակավորված անհատների և կազմակերպությունների, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետությունում ընդունելի` միջազգայնորեն ճանաչված աուդիտորի որակավորում ունեցող անձանց ցանկում ընդգրկվելու համար:

Քննությունը կազմակերպում և անցկացնում է լիազոր մարմնի կողմից ստեղծված ներքին աուդիտորի որակավորման մշտական հանձնաժողովը։

Քննությունն անցկացվում է հայերենով` 2 փուլով`

1) թեստավորման փուլ.

2) ներքին աուդիտի էլեկտրոնային տեղեկատվական համակարգի իմացության ստուգման փուլ:

Քննության առաջին` թեստավորման փուլն անցկացվում է էլեկտրոնային եղանակով՝ համակարգչային ծրագրի օգնությամբ: Թեստում յուրաքանչյուր հարց ունի երեք կամ չորս ենթադրյալ պատասխան, որոնցից միայն մեկն է միանշանակ ճիշտ պատասխանը:

Քննության առաջին փուլն անցկացնելու համար կազմվող թեստում ներառվում է 50 հարց: Քննության առաջին փուլի տևողությունը սահմանվում է երկու ժամ:

Համակարգչային ծրագիրը թեստի յուրաքանչյուր հարցի ճիշտ պատասխանը գնահատում է 1 միավոր, իսկ սխալ պատասխանը՝ 0 միավոր: Սխալ պատասխաններ են համարվում ոչ ճիշտ պատասխան նշելը, մեկից ավելի պատասխան նշելը և որևէ պատասխան չնշելը: Քննության առաջին փուլը հաղթահարելու համար մասնակիցը պետք է ստանա առնվազն 40 միավոր:

Պատրաստվե՛ք քննությանը մեր թեստի օգնությամբ, որը կազմվել է նույն համամասնությամբ ու ձևաչափով, ինչպես անցկացվում է քննությունը։

1 / 50

Աուդիտի աշխատանքային ծրագրի փոփոխությունները

2 / 50

Ֆինանսական աուդիտի ըեթացքում սովորաբար օգտագործվում են

3 / 50

Հայտնաբերված թերությունների վերաբերյալ ներքին աուդիտի առաջադրանքի աշխատանքային խումբը կազմում է աուդիտի արդյունքների մասին արձանագրություն, որը պետք է պարունակի թերությունների հատկանիշներ: Այդ հատկանիշներից է

4 / 50

Ներքին աուդիտի ստորաբաժանման ղեկավարի պաշտոնը զբաղեցնելու համար անհրաժեշտ է ունենալ առնվազն

5 / 50

Համապատասխանության աուդիտ կամ

6 / 50

ՀՀ ֆինանսների նախարարության տեղական գանձապետական բաժանմունքում ներքին աուդիտորը ստուգում է, թե արդյո՞ք վճարման հանձնարարականների վրա դրված են համապատասխան պետական հիմնարկի վճարումները հաշվառող աշխատակիցների կնիքները, որը ցույց է տալիս թե ով է կատարել փաստաթղթերի ստուգումը և մուտքագրումը համակարգ: Ներքին աուդիտորն իրականացնում է

7 / 50

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության ներքին աուդիտորը ակտիվորեն
ներգրավված է կազմակերպության ռիսկերի կառավարման այն գործընթացում, որն աուդիտի առաջադրանքի շրջանակում պետք է գնահատի: Նշել ներքին աուդիտորի անկախությանը սպառնացող ռիսկի տեսակը

8 / 50

Ներքին աուդիտորներն աուդիտի չեն ենթարկում տվյալների ամբողջ
համակցությունը կամ բազմությունը, քանի որ

9 / 50

Յուրաքանչյուր առաջադրանքի համար, սովորաբար, պահվում են երկու տեսակ փաթեթներ

10 / 50

Ներքին աուդիտի գործունեություն ամվելացնոմ ն բարելավում է
կազմակերպության գործունեության արդյունքները, երբ այն

11 / 50

Աուդիտի ստորաբաժանումն աուդիտորական առաջադրանքի նպատակների իրագործումն իրականացնում է հետնյալ հերթական փուլերով

12 / 50

Հսկողական համակարգի թեստերն առավելագույնս օգտագործվում են

13 / 50

Ներքին աուդիտի ստորաբաժանումում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
իմացության թեստավորումներ պետք է իրականացվեն

14 / 50

Ներքին աուդիտորը «Հատուկ կապ» ՓԲԸ-ում ցանկանում է ստուգել հիմնական միջոցների մաշվածության ծախսերի ամբողջականություն, տեղի ունենալը և ճշգրտությունը: Ի՞նչ ըստ էության թեստ կարող է իրականացնել ներքին աուդիտորը

15 / 50

ՀՀ բնապահպանության նախարարության ներքին աուդիտորը ֆինանսական
բաժնում աուդիտ իրականացնելիս ընտրում է մատակարարների ներկայացրած 10 հաշիվ ապրանքնագրեր ն ստուգում, որ հաշիվ ապրանքագրերի վրա առկա է գլխավոր հաշվապահի ստորագրությունը: Այս դեպքում ներքին աուդիտորն իրականցնում է

16 / 50

Ինչքա՞ն ժամանակով է անձը նշանակվում ուսուցանող աուդիտոր

17 / 50

Կազմակերպությունում գլխավոր հաշվապահը պարբերաբար իրականացնում է բանկային քաղվածքների ն հաշվապահական տվյալների համադրում: Ներքին աուդիտորը ի՞նչ հսկողության համակարգի թեստ կարող է իրականացնել հսկողական տարրի արդյունավետության ստուգման նպատակով

18 / 50

Աուդիտորը մասնակացում է կազմակերպության կողմից իրականացվող
պաշաների գույքագրմանը ն համեմատում կազմակերպության գրանցումներից կազմված նյութական արժեքների ընտրանքը դեպի պաշարների ֆիզիկական առկայություն: Այս դեպքում աուդիտորը աուդիտորական ապացույցների ձեռքբերման համար նախատեսված
աուդիտի տեխնիկաներից օգտագործում է

19 / 50

Եթե միավորի ռիսկի ցուցանիշն աճել է նախորդ տարիների համեմատ, ապա առաջնահերթության գնահատման գործակիցը հավասար կլինի

20 / 50

Աուդիտի առաջադրանքի նպատակները պետք է համահունչ լինեն

21 / 50

Աուդիտորներե ընտրանքային ստուգման կիրառումը նպատակահարմար չեն համարում, եթե

22 / 50

ՀՀ Երնանի քաղաքապետարանի գնումների գործընթացում ներգրավված
պատասխանատու ստորաբաժանման լիազորություններն իրականացվում են գնահատող հանձնաժողովի կողմից: Այս դեպքում ներքին հսկողության ո՞ր գործընթացն է խախտված

23 / 50

Ներքին աուդիտորը ցանկանում է ստուգել բուժ. ծառայությունների մատուցումից առաջացած հասույթների ճշգրտությունը: Այս նպատակով ներքին աուդիտորը

24 / 50

Ակտիվների նկատմամբ չլիազորված հասանելիության արգելման հսկողության գործընթացի օրինակ է

25 / 50

Եթե որնէ միավորի առաջնահերթության գնահատման գործակիցը նախորդ 2-րդ տարում եղել է -2, իսկ նախորդ 3-րդ տարում 2, ապա

26 / 50

Ներքին աուդիտորը վերլուծական ընթացակարգ իրականացնելու արդյունքում ստացել է - 455 տարբերություն իր հաշվարկած ն կազմակերպության տվյալների միջն: Այս դեպքում ներքին աուդիտորը

27 / 50

Թեստի նպատակը կարող է համարվել իրականացված, ն հետագա որնէ լրացուցիչ աշխատանք չի պահանջվում, եթե

28 / 50

Նշվածներից ո՛րի վերաբերյալ տեղեկատվություն չի կարող ընդգրկվել աուդիտի աշխատանքային ծրագրում

29 / 50

Ներքին աուդիտի տարեկան գործունեության ծրագրի իրականացման մասին հաշվետվությունը

30 / 50

Երևանի քաղաքապետարանի ներքին աուդիտոր կանաչապատման ն
բարեկարգման վարչությունում աուդիտի առաջադրանք իրականացնելիս ընտրել է վարչության կողմից ներկայացված ծախսերի հաշվետվությունից 5 ծախս ն այն համեմատում կապալառուի կողմից ներկայացված համապատասխան կատարողական ակտերի հետ: Այս թեստով ներքին աուդիտորն ապահովում

31 / 50

Հանրային հատվածի կազմակերպություններում ներքին աուդիտի գործունեության նպատակներից չէ

32 / 50

Վերապատրաստվող աուդիտորների համար վերապատրաստման դասընթացների և գործնական պարապունքների ընդհանուր տնողությունը պետք է կազմի

33 / 50

Ամբողջ կազմակերպության մակարդակով ներքին հսկողության գործընթացի օրինակ է

34 / 50

Աշխատանքներն իրականացնելու համար առաջադրանքի աշխատանքային խմբի անդամներին որոշելիս պարզվել է, որ ներքին աուդիտի ստորաբաժանման անդամներից մեկի հայրը աուդիտի ենթարկվող ստորաբաժանման ղեկավարն է, այս դեպքում ներքին աուդիտի ստորաբաժանման անդամը

35 / 50

Աուդիտորական առաջադրանքի իրականացման փուլերից է առաջադրանքի պլանավորումը, առաջադրանքի իրականացումը, հաշվետվությունների պատրաստումը

36 / 50

Ու՞մ միջոցով են պետական կամ համայնքային հիմնարկները, պետական կամ համայնքների ոչ առնտրային կազմակերպությունները, հիսուն տոկոսից ավելի պետական կամ համայնքային մասնակցությամբ կազմակերպությունները ներքին աուդիտի տարեկան
ամփոփ հաշվետվությունները ներկայացնում Լիազոր մարմնին

37 / 50

ՀՀ ֆինանսների նախարարության ներքին աուդիտորն իրականացնում է
համակարգի գնահատման աուդիտ տեղական գանձապետական բաժանմունքում: Ընտրանքում ներառված ՀՀ արդարադատության նախարարության կողմից ներկայացված 10 վճարման հանձնարարագրերը ներքին աուդիտորը ստուգում է դեպի ծախսերի հայտ,
հավաստագիր ն նախահաշիվ: Ներքին աուդիտորն իրականացնում է

38 / 50

Հետնյալ պնդումներից որն է սխալ

39 / 50

Հանրային կազմակերպությունների գլխավոր աուդիտորների ամբողջական մեկ
տարվա փորձը հավասարեցվում է ներքին աուդիտի ոլորտի

40 / 50

Եթե առաջնահերթության ընդհանուր գործակցի հաշվարկման բանաձնում տարվա կշիռը սահմանվել է 1, ապա

41 / 50

Ներքոհիշյալ սահմանումներից ո՛րն է լավագույնս ներկայացնում համակարգի գնահատման աուդիտը

42 / 50

Բարձր կարնորության գործառույթները նրանք են, որոնք

43 / 50

Ներքին աուդիտորը Գյուղական համայնքներ ծրագրերի իրականացման պետական հիմնարկում ստուգում է, թե արդյո՞ք դեկտեմբեր ամսվա էլեկտրաէներգիայի ծախսի գծով հունվար ամսին ստացված հաշիվ ապրանքագիրը գրանցվել է դեկտեմբեր ամսին: Ներքին աուդիտորը ստուգում է էլեկտրաէներգիայի ծախսերի

44 / 50

Պատշաճ մասնագիտական վերաբերմունք ցուցաբերելու համար ներքին
աուդիտորները պետք է հետնեն

45 / 50

ՀՀ Ֆինանսների նախարարության ներքին աուդիտի տարեկան ծրագիրը 2013 տարվա համար ներառում է գործառնական վարչության աշխատակիցների համար կազմակերպել ՀՀ Բյուջետային համակարգը կարգավորող օրենսդրության վերաբերյալ դասընթացների կազմակերպում ն անցկացում: Այս առաջադրանքի ընթացքում ներքին
աուդիտի ստորաբաժանումը իրականացնում է

46 / 50

Ներքին աուդիտի իրականացման նպատակով Հայաստանի Հանրապետության
օրենսդրությամբ նախատեսված ընթացակարգերի, պահանջների
ն ներքին աուդիտի մասնակիցների իրավունքների ն պարտականությունների
ամբողջությունը.

47 / 50

Ներքին աուդիտի ստանդարտները

48 / 50

Որակի երաշխավորման ն բարելավման ծրագրում նախատեսված բարելավումներն իրականացվում են

49 / 50

Ստորն նշված աուդիտորական ապացույցների հավաքագրման տեխնիկաներից ո՞րն է օգտագործվում հսկողության համակարգի թեստերի իրականացման ընթացքում

50 / 50

Ներքին աուդիտորների վարքագծի հիմնական սկզբունքներից ո՞րը կարող է
խախտվել, եթե ներքին աուդիտորը ընդունի այնպիսի նվերներ, որոնք կարող են ազդել իրենց մասնագիտական կարծիքի վրա կամ դիտարկվեն որպես այդպիսին

Your score is

How2B-ն մեդիա հարթակ է, որի գլխավոր նպատակն է հեշտացնել բիզնես անելը Հայաստանում: