Ներքին աուդիտորի որակավորման քննության փորձնական թեստ

760

Ներքին աուդիտորի որակավորումը պարտադիր պահանջ է` «Ներքին աուդիտի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 5-րդ կետով սահմանված ներքին աուդիտորների` որակավորված անհատների և կազմակերպությունների, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետությունում ընդունելի` միջազգայնորեն ճանաչված աուդիտորի որակավորում ունեցող անձանց ցանկում ընդգրկվելու համար:

Քննությունը կազմակերպում և անցկացնում է լիազոր մարմնի կողմից ստեղծված ներքին աուդիտորի որակավորման մշտական հանձնաժողովը։

Քննությունն անցկացվում է հայերենով` 2 փուլով`

1) թեստավորման փուլ.

2) ներքին աուդիտի էլեկտրոնային տեղեկատվական համակարգի իմացության ստուգման փուլ:

Քննության առաջին` թեստավորման փուլն անցկացվում է էլեկտրոնային եղանակով՝ համակարգչային ծրագրի օգնությամբ: Թեստում յուրաքանչյուր հարց ունի երեք կամ չորս ենթադրյալ պատասխան, որոնցից միայն մեկն է միանշանակ ճիշտ պատասխանը:

Քննության առաջին փուլն անցկացնելու համար կազմվող թեստում ներառվում է 50 հարց: Քննության առաջին փուլի տևողությունը սահմանվում է երկու ժամ:

Համակարգչային ծրագիրը թեստի յուրաքանչյուր հարցի ճիշտ պատասխանը գնահատում է 1 միավոր, իսկ սխալ պատասխանը՝ 0 միավոր: Սխալ պատասխաններ են համարվում ոչ ճիշտ պատասխան նշելը, մեկից ավելի պատասխան նշելը և որևէ պատասխան չնշելը: Քննության առաջին փուլը հաղթահարելու համար մասնակիցը պետք է ստանա առնվազն 40 միավոր:

Պատրաստվե՛ք քննությանը մեր թեստի օգնությամբ, որը կազմվել է նույն համամասնությամբ ու ձևաչափով, ինչպես անցկացվում է քննությունը։

1 / 50

Խելամտության թեստերը հանդիսանում են

2 / 50

Ներքին աուդիտի կոմիտեն ներքին աուդիտի տարեկան ծրագիրը

3 / 50

Հետնյալ պնդումներից, ո՞րն է ճիշտ

4 / 50

Ներքին ն արտաքին աուդիտի աշխատանքի համակարգման պատասխանատուն է

5 / 50

Մասնակի ավտոմատացված հսկողական տարրն իրականացվում է

6 / 50

Կազմակերպության ներքին աուդիտի ռազմավարական ն տարեկան ծրագրերը հաստատվում են մինչն տվյալ տարվա

7 / 50

Բալահովիտի գյուղապետարանում գնումների գործընթացն աուդիտի ենթարկելիս ներքին աուդիտորը ստուգում է, որ մատակարարի կողմից ներկայացված ապրանքների ընդունման-հանձնման արձանագրությունը հաստատված է պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի կողմից: Ի՞նչ թեստ է իրականացնում ներքին աուդիտորը

8 / 50

Երևանի քաղաքապետարանի ներքին աուդիտոր կանաչապատման ն
բարեկարգման վարչությունում աուդիտի առաջադրանք իրականացնելիս ընտրել է վարչության կողմից ներկայացված ծախսերի հաշվետվությունից 5 ծախս ն այն համեմատում կապալառուի կողմից ներկայացված համապատասխան կատարողական ակտերի հետ: Այս թեստով ներքին աուդիտորն ապահովում

9 / 50

Եթե կազմակերպությունում նյութական արժեքների պահեստ մուտքագրման
հսկողության գործընթացի նախագիծը գնահատվել է ոչ արդյունավետ, ապա ներքին աուդիտորները պետք է

10 / 50

Ներքին աուդիտի ստորաբաժանման ղեկավարը` ներքին աուդիտի
գործունեության նպատակների, լիազորությունների, պարտականությունների ն
ծրագրերի համեմատ կատարողականի մասին հաշվետվությունը պետք Է
պարբերաբար ներկայացնի

11 / 50

Առաջադրանքի աշխատանքային ծրագիրը ներառում է

12 / 50

Աուդիտորական առաջադրանքի իրականացման նպատակով փորձագետներ ներգրավելու առաջարկ ներկայացնում է

13 / 50

Կազմակերպության պատասխանատու անձը ստուգում է, որ կազմակերպություն մուտք գործեն միայն կազմակերպության աշխատակիցները` ստուգելով վերջիններիս կողմից ցուցադրվող վկայականները: Այս հսկողական գործընթացն իրենից ներկայացնում
է

14 / 50

Ներքին աուդիտի են ենթարկվում

15 / 50

Հայաստանի Հանրապետության ներքին աուդիտորների վարքագծի հիմնական սկզբունքներն են

16 / 50

Ներքին աուդիտորը համեմատում է կազմակերպության հիմնական միջոցների մաշվածության ծախսերը նախորդ տարվա մաշվածության ծախսերի հետ` ճշգրտելով նոր ձեռքբերված ն օտարված հիմնական միջոցների տվյալներով: Այս գործընթացով ներքին աուդիտորը իրականացնում է

17 / 50

Որակի երաշխավորման ն բարելավման ծրագիրը պետք է

18 / 50

Նախապես սահմանված որակը պահպանելով նախատեսված արդյունքին կամ նպատակին հասնելու համար նախատեսված ռեսուրսների նվազեցումը հանդիսանում է

19 / 50

Եթե ներքին աուդիտորը շարունակաբար չբարձրացնի իր մասնագիտական
հմտությունները, ինչպես նան մատուցվող ծառայությունների որակը, ապա ներքին աուդիտորների վարքագծի հիմնական սկզբունքներից կարող է խախտվել

20 / 50

Հսկողական համակարգի թեստերն առավելագույնս օգտագործվում են

21 / 50

Պատշաճ մասնագիտական վերաբերմունք ցուցաբերելու համար ներքին
աուդիտորները պետք է հետնեն

22 / 50

Աուդիտի առաջադրանքի աշխատանքային խմբում ներառված աուդիտորների օբյեկտիվության, հնարավոր շահերի բախման բացառման, ինչպես նան աուդիտի առաջադրանքի աշխատանքային խմբի` առաջադրանքը պատշաճ կատարելու համար անհրաժեշտ գիտելիքների, հմտությունների ն այլ ունակությունների ամբողջության համար
պատասխանատվություն է կրում

23 / 50

Աուդիտի արդյունքների մասին հաշվետվությունը համարվում է կառուցողական եթե, այն

24 / 50

Եթե աուդիտի ենթարկվող միավորում աուդիտորը վերահաշվարկում է
աշխատավարձից պահված հարկերը ն այն համեմատում աուդիտի ենթարկվող միավորի գրանցումների հետ, ապա ներքին աուդիտորը այս թեստով ստուգում է

25 / 50

Եթե աուդիտոր, կազմակերպության հաշվապահության գրանցումներում
արտացոլված մարդատար մեքենան համեմատում է այդ մեքենայի ֆիզիկական առկայության հետ, ապա աուդիտորն աուդիտորական ապացույցների ձեռքբերման համար նախատեսված աուդիտի տեխնիկաներից օգտագործում է

26 / 50

Ներքին աուդիտի ստանդարտները

27 / 50

Աուդիտի ստորաբաժանումն աուդիտորական առաջադրանքի նպատակների իրագործումն իրականացնում է հետնյալ հերթական փուլերով

28 / 50

6 հոգուց բաղկացած ներքին աուդիտի ստորաբաժանման համար հաշվարկել տարվա կտրվածքով առկա ռեսուրսները, եթե առկա են հետնյալ տվյալները 1. | Հասանելի առավելագույն ժամանակահատված 220 օր
2. | Տարեկան արձակուրդ 20 օր
Յ. | Տոնական, ոչ աշխատանքային օրեր 20 օր
4. | Հիվանդություն 10 օր
5. | Վերապատրաստումներ 10 օր
6. | Չնախատեսված դեպքեր 5 օր

29 / 50

Ներքին աուդիտոր, ցանկանում է ստուգել, որ կազմակերպության
աշխատակիցները վճարվում են միայն այն աշխատանքի դիմաց, որը նրանք կատարել են: Այս նպատակով իրականացվում է հսկողության համակարգի հետնյալ թեստը

30 / 50

Գործառույթների տրոհումը համապատասխան ենթագործառույթներ ն
վերջիններս իրականացման համար անհրաժեշտ գործողություների ն
հաջորդական քայլերի (չտրոհվող գործողություն), ինչպես նան ընթացակարգերի
իրականացման նկարագրումը նե ապատկերնեի պատրաստումը պետք է
իրականացվի

31 / 50

Ներքոհիշյալ սահմանումներից ո՞րն է լավագույնս ներկայացնում
համապատասխանության աուդիտը

32 / 50

ՀԸ պաշտպանության նախարարության ներքին աուդիտորը թիվ 15469
զինվորական մասում աուդիտորական առաջադրանք իրականացնելիս ստուգում է, թե արդյոք ընտրանքում ներառված երթուղային թերթիկները հաստատված են ապրանքանյութական բաժնի պետի կողմից: Ներքին աուդիտորն իրականացնում է

33 / 50

Եթե Պետական գույքի կառավարման վարչության ենթակայության տակ գտնվող Պետական հիմնարկների գույքի գնահատման ն գույքագրման ՊՈԱԿ-ում բնորոշ ռիսկը գնահատվել է ավելի բարձր, քան Աճուրդի կենտրոն ՊՈԱԿ-ում, ապա

34 / 50

Ճշգրտություն աուդիտորական հաստատումը նախատեսում է, որ

35 / 50

Ներքին աուդիտի ստոաբաժանման 2011-2013 թթ համար նախատեսված
ռազմավարական ծրագիրն առնվազն ենթակա է վերանայման

36 / 50

Ներքին աուդիտում, կախված առաջադրանքի նպատակներից, աուդիտորական ապացույցների հավաքագրման նպատակով ներքին աուդիտորները կարող են իրականացնել

37 / 50

Ներքին աուդիտի ստորաբաժանման ղեկավարը կազմակերպության հսկողության գործընթացների վերաբերյալ հաշվետվությունը կազմակերպության ղեկավարին ն ներքին աուդիտի կոմիտեին ներկայացնում է առնվազն

38 / 50

ՀՇ կառավարության աշխատակազմում ներքին աուդիտի համակարգը գործում է

39 / 50

Ներքին աուդիտի տարեկան գործունեության ծրագրի իրականացման մասին հաշվետվությունը

40 / 50

Ստորև նշված աուդիտորական ապացույցների հավաքագրման տեխնիկաներից ո՞րն է օգտագործվում հսկողության համակարգի թեստերի իրականացման ընթացքում

41 / 50

Աուդիտորական առաջադրանքի իրականացման փուլերից է առաջադրանքի պլանավորումը, առաջադրանքի իրականացումը, հաշվետվությունների պատրաստումը

42 / 50

ՀՀ Երնանի քաղաքապետարանի գնումների գործընթացում ներգրավված
պատասխանատու ստորաբաժանման լիազորություններն իրականացվում են գնահատող հանձնաժողովի կողմից: Այս դեպքում ներքին հսկողության ո՞ր գործընթացն է խախտված

43 / 50

Եթե ներքին աուդիտորի կողմից ճշգրտված ռիսկի ցուցանիշը 1.4 է, ապա ռիսկի աստիճանը կլինի

44 / 50

Ներքին աուդիտի առաջադրանքի աշխատանքային խմբի ղեկավարը չի կատարում

45 / 50

Գործառույթների հորիզոնական դասավորությամբ գծապատկերում ըստ
հերթականության տրվում են հետնյալ բաղադրիչները

46 / 50

ՔԷՏԼ վերլուծության տարր չի հանդիսանում

47 / 50

Կազմակերպության ներքին հսկողության կանխարգելիչ համակարգի օրինակ է հանդիսանում

48 / 50

Թեստի նպատակը կարող է համարվել իրականացված, ն հետագա որնէ լրացուցիչ աշխատանք չի պահանջվում, եթե

49 / 50

Ռիսկերի վերլուծության ժամանակ ներքին աուդիտի ստորաբաժանման կողմից օգտագործվող չափորոշիչների քանակը

50 / 50

Աուդիտի արդյունքների մասին հաշվետվությունը համարվում է հակիրճ եթե, այն

Your score is

How2B-ն մեդիա հարթակ է, որի գլխավոր նպատակն է հեշտացնել բիզնես անելը Հայաստանում: