Ներքին աուդիտորի որակավորման քննության փորձնական թեստ

Վերջին լուրերը
Ներքին աուդիտորի որակավորման քննության փորձնական թեստ
How2B
How2B-ն մեդիա հարթակ է, որի գլխավոր նպատակն է հեշտացնել բիզնես անելը Հայաստանում:

Ներքին աուդիտորի որակավորումը պարտադիր պահանջ է` «Ներքին աուդիտի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 5-րդ կետով սահմանված ներքին աուդիտորների` որակավորված անհատների և կազմակերպությունների, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետությունում ընդունելի` միջազգայնորեն ճանաչված աուդիտորի որակավորում ունեցող անձանց ցանկում ընդգրկվելու համար:

Քննությունը կազմակերպում և անցկացնում է լիազոր մարմնի կողմից ստեղծված ներքին աուդիտորի որակավորման մշտական հանձնաժողովը։

- Advertisement -
Ներքին աուդիտորի որակավորման քննության փորձնական թեստ

Քննությունն անցկացվում է հայերենով` 2 փուլով`

1) թեստավորման փուլ.

2) ներքին աուդիտի էլեկտրոնային տեղեկատվական համակարգի իմացության ստուգման փուլ:

Քննության առաջին` թեստավորման փուլն անցկացվում է էլեկտրոնային եղանակով՝ համակարգչային ծրագրի օգնությամբ: Թեստում յուրաքանչյուր հարց ունի երեք կամ չորս ենթադրյալ պատասխան, որոնցից միայն մեկն է միանշանակ ճիշտ պատասխանը:

Քննության առաջին փուլն անցկացնելու համար կազմվող թեստում ներառվում է 50 հարց: Քննության առաջին փուլի տևողությունը սահմանվում է երկու ժամ:

Համակարգչային ծրագիրը թեստի յուրաքանչյուր հարցի ճիշտ պատասխանը գնահատում է 1 միավոր, իսկ սխալ պատասխանը՝ 0 միավոր: Սխալ պատասխաններ են համարվում ոչ ճիշտ պատասխան նշելը, մեկից ավելի պատասխան նշելը և որևէ պատասխան չնշելը: Քննության առաջին փուլը հաղթահարելու համար մասնակիցը պետք է ստանա առնվազն 40 միավոր:

Պատրաստվե՛ք քննությանը մեր թեստի օգնությամբ, որը կազմվել է նույն համամասնությամբ ու ձևաչափով, ինչպես անցկացվում է քննությունը։

1 / 50

Հսկողության գործընթացը փաստաթղթավորելուց հետո ի՞նչ թեստ պետք է
իրականացնի աուդիտորը հավաստիանալու, որ այդ գործընթացն իրականում տեղի է ունենում այնպես, ինչպես այն փաստաթղթավորվել է

2 / 50

Ներքոհիշյալ սահմանումներից ո՞րն է լավագույնս ներկայացնում
համապատասխանության աուդիտը

3 / 50

Ռիսկերի վերլուծության նպատակով կիրառվող ուղղիչ գործակիցները ընդունում են հետնյալ արժեքները

4 / 50

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության հաշվեկշռում առկա է կրեդիտորական պարտքի մնացորդ հեռախոսավարձի գծով: Այդ մնացորդի հաստատման նպատակով ներքին աուդիտորը իրականացնում է հետնյալ ըստ էության թեստը

5 / 50

Ո՞րն է ընտրանքների կազմման կամայական ն պատահական ընտրությունների տարբերությունը

6 / 50

Աուդիտորական թեստի ընթացքում հաշվապահական գրանցումներում
արտացոլված ակտիվները դեպի ակտիվների ֆիզիկական առկայություն ստուգելիս ներքին աուդիտորը չի ստուգում ակտիվների

7 / 50

ՀՀ ֆինանսների նախարարության տեղական գանձապետական բաժանմունքում ներքին աուդիտորը ստուգում է, թե արդյո՞ք վճարման հանձնարարականների վրա դրված են համապատասխան պետական հիմնարկի վճարումները հաշվառող աշխատակիցների կնիքները, որը ցույց է տալիս թե ով է կատարել փաստաթղթերի ստուգումը և մուտքագրումը համակարգ: Ներքին աուդիտորն իրականացնում է

8 / 50

Ներքին աուդիտի կանոնակարգը հաստատվում է

9 / 50

Ներքին աուդիտի 2013 թվականի համար հաստատված տարեկան ծրագրում նշված լիցենզավորման վարչությունում իրականացվող 2012թ. գործունեության աուդիտորական առաջադրանքում ներգրավված է արտաքին փորձագետ, որը մինչն 2010 թվականն
աշխատել է լիցենզավորման վարչությունում որպես գլխավոր մասնագետ: Նշված հանգամանքներում փորձագետը

10 / 50

«Հատուկ կապ» ՓԲԸ-ն հաշվետու ժամանակաշրջանի ընթացքում ձեռք է բերել մեքենաներ: Ներքին աուդիտորը ցանկանում է ստուգել հիմնական միջոցների ավելացման իրավունքներ ն պարտականություններ աուդիտորական հաստատման կատարումը: Ի՞նչ թեստ կարող է իրականացնել աուդիտորը

11 / 50

Որակի երաշխավորման ն բարելավման ծրագրում նախատեսված բարելավումներն իրականացվում են

12 / 50

Հետնյալ պնդումներից ո՞րն է սխալ

13 / 50

Առաջադրանքի աշխատանքային ծրագիրը ներառում է

14 / 50

Ջրվեժի գյուղապետարանում գնումների գործընթացն աուդիտի ենթարկելիս
ներքին աուդիտորը գնահատում է պայմանագրերի շրջանակում հայտեր պարունակող ծրարների կազմելու ն ներկայացվելու համապատասխանությունը սահմանված կարգին: Այս թեստով ներքին աուդիտորը ապահովում է

15 / 50

Անհրաժեշտ աուդիտորական ապացույց ասելով՝ հասկանում ենք

16 / 50

Յուրաքանչյուր առաջադրանքի համար, սովորաբար, պահվում են երկու տեսակ փաթեթներ

17 / 50

Ներքին աուդիտորը Երեանի թիվ 17 դպրոցում իրականացնում է ֆինանսական աուդիտ: Աշխատավարձի գծով ծախսերը ստուգելու նպատակով ներքին աուդիտորը հաշվարկում է երկու տարբեր ուսումնական տարիներում ներառված ամիսների ամսական աշխատավարձը ն բազմապատկում տվյալ ֆինանսական տարում երկու ուսումնական
տարիների ամիսնեի համապատասխան քանակներով Ներքին աուդիտորն
իրականացնում է

18 / 50

Որակի երաշխավորման ն բարելավման ծրագիրն իրականացվում է
հավաստիանալու համար, որ ներքին աուդիտի ստորաբաժանումը

19 / 50

Ներքին աուդիտի ստորաբաժանման ղեկավարին պաշտոնի նշանակում ն
պաշտոնից ազատում է

20 / 50

Ներքին աուդիտի ստորաբաժանման ռեսուրսները հաշվարկվում են

21 / 50

Իրականացված յուրաքանչյուր ներքին աուդիտի համար պատրաստվում է
հաշվետվություն, որի նախագիծը տրամադրվում է

22 / 50

Աուդիտի վերլուծական ընթացակարգերը չեն ներառում

23 / 50

Եթե ներքին աուդիտորները պահպանում են օբյեկտիվությունը, ապա

24 / 50

Ներքին աուդիտորի օբյեկտիվությունը կհամարվի խախտված, եթե

25 / 50

Ներքին աուդիտի ստորաբաժանումը առաջադրանքի մեկնարկից քանի՞
աշխատանքային օր առաջ պետք է զգուշացնի աուդիտի ենթարկվող միավորին՝ տրամադրելով առաջադրանքի մեկնարկի վերաբերյալ հրամանը (հանձնարարականը)

26 / 50

Ռազմավարական ծրագրի մշակման գործընթացի ո՞ր փուլի ժամանակ են
իրականացվում ՓԵՍԹ ն ՍՎՈԹ վերլուծություններ

27 / 50

Աուդիտի ստորաբաժանումն աուդիտորական առաջադրանքի նպատակների իրագործումն իրականացնում է հետնյալ հերթական փուլերով

28 / 50

Ստորն նշված աուդիտորական ապացույցների հավաքագրման տեխնիկաներից ո՞րն է օգտագործվում հսկողության համակարգի թեստերի իրականացման ընթացքում

29 / 50

Ներքին աուդիտի գործառույթի անկախությունը սահմանվում է որպես

30 / 50

Մուտքային տվյալների քայլերի նկարագրման ընթացքում պետք է նշվեն.

31 / 50

Ստորն նշված տարբերակներից որն է հանդիսանում ներքին հսկողության
կանխարգելիչ համակարգի տարը

32 / 50

Ըստ էության թեստերի բնույթի ն ծավալների վերաբերյալ որոշում կայացնելիս հարկավոր չէ հաշվի առնել

33 / 50

Ուսուցանող աուդիտոր կարող է նշանակվել այն անձը, որը

34 / 50

Եթե միավորի ռիսկի ցուցանիշն աճել է նախորդ տարիների համեմատ, ապա առաջնահերթության գնահատման գործակիցը հավասար կլինի

35 / 50

Ներքին աուդիտի ստորաբաժանման ղեկավարը հաշվետու է

36 / 50

ՀՀ Փարաքարի գյուղապետարանում ներքին աուդիտորը գնումների գործընթացն աուդիտի ենթարկելիս ստուգում է, որ գնման պայմանագրի կատարման ապահովման գումարը կազմում է պայմանագրի գնի 10 տոկոսը: Այս թեստով ներքին աուդիտորն իրականացնում է

37 / 50

Ներքին աուդիտի ճձեռնակների ն ներքին աուդիտի կանոնակարգի մշակման ուղեցույցները տրամադրում են

38 / 50

Ներքին աուդիտի տարեկան հաշվետվության ձնը հաստատվում է

39 / 50

Ներքին աուդիտորների վերապատրաստման գործընթացը կանոնակարգում, կազմակերպում ն համակարգում է

40 / 50

Աուդիտի ենթակա տարրերի միջավայրի նախանշումից հետո ներքին աուդիտիստորաբաժանումը կազմակերպության ղեկավարի ն ներքին աուդիտի կոմիտեի հետ քննարկում ն լրացնում է

41 / 50

ՀՀ Ջրվեժի գյուղապետարանում գնումների գործընթացն աուդիտի ենթարկելիս ներքին աուդիտոր ստուգում է նախագծային փաստաթղթերի փաթեթի համապատասխանությունը իրավական ակտերի պահանջներին: Այս թեստով ներքին աուդիտորը ապահովում է

42 / 50

Արտաքին գնահատողների կողմից գնահատվում է ներքին աուդիտի
ստորաբաժանման գործունեության համապատասխանությունը

43 / 50

ՀՀ բնապահպանության նախարարության ներքին աուդիտորը ֆինանսական
բաժնում աուդիտ իրականացնելիս ընտրում է մատակարարների ներկայացրած 10 հաշիվ ապրանքնագիեր ն համեմատում հաշվապահական համակարգում գրանցված համապատասխան ծախսերի հետ: Այս դեպքում ներքին աուդիտորն իրականացնում է

44 / 50

ՀՀ բնապահպանության նախարարության ներքին աուդիտորը ֆինանսական
բաժնում աուդիտ իրականացնելիս ընտրում է մատակարարների ներկայացրած 10 հաշիվ ապրանքնագրեր ն ստուգում, որ հաշիվ ապրանքագրերի վրա առկա է գլխավոր հաշվապահի ստորագրությունը: Այս դեպքում ներքին աուդիտորն իրականցնում է

45 / 50

Հետնյալ պնդումներից որն է սխալ

46 / 50

ՀՀ ֆինանսների նախարարության ներքին աուդիտորն իրականացնում է
համակարգի գնահատման աուդիտ տեղական գանձապետական բաժանմունքում: Ընտրանքում ներառված ՀՀ արդարադատության նախարարության կողմից ներկայացված 10 վճարման հանձնարարագրերը ներքին աուդիտորը ստուգում է դեպի ծախսերի հայտ,
հավաստագիր ն նախահաշիվ: Ներքին աուդիտորն իրականացնում է

47 / 50

Ստորն նշվածները հադիսանում են վիճակագրական ընտրանքների կազմման մեթոդաբանություններ, բացի

48 / 50

Ի՞նչ աուդիտորական հաստատում չի տրամադրում ակտիվների ստուգման
աուդիտի տեխնիկան

49 / 50

Ստորև ներկայացված աուդիտորական ապացույցների հավաքագրման
տեխնիկաներից ո՛րը չի կարող օգտագործվել հսկողության համակարգի թեստերի իրականացման ընթացում

50 / 50

Ստորն նշվածներից ո՞րը չի հանդիսանում ներքին հսկողության գործընթացի
օրինակ

Your score is

Կարդացե՛ք նաև
Կարդացե՛ք նաև
spot_imgspot_img
Ամենաընթերցվածները