Ներքին աուդիտորի որակավորման քննության փորձնական թեստ

114

Ներքին աուդիտորի որակավորումը պարտադիր պահանջ է` «Ներքին աուդիտի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 5-րդ կետով սահմանված ներքին աուդիտորների` որակավորված անհատների և կազմակերպությունների, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետությունում ընդունելի` միջազգայնորեն ճանաչված աուդիտորի որակավորում ունեցող անձանց ցանկում ընդգրկվելու համար:

Քննությունը կազմակերպում և անցկացնում է լիազոր մարմնի կողմից ստեղծված ներքին աուդիտորի որակավորման մշտական հանձնաժողովը։

Քննությունն անցկացվում է հայերենով` 2 փուլով`

1) թեստավորման փուլ.

2) ներքին աուդիտի էլեկտրոնային տեղեկատվական համակարգի իմացության ստուգման փուլ:

Քննության առաջին` թեստավորման փուլն անցկացվում է էլեկտրոնային եղանակով՝ համակարգչային ծրագրի օգնությամբ: Թեստում յուրաքանչյուր հարց ունի երեք կամ չորս ենթադրյալ պատասխան, որոնցից միայն մեկն է միանշանակ ճիշտ պատասխանը:

Քննության առաջին փուլն անցկացնելու համար կազմվող թեստում ներառվում է 50 հարց: Քննության առաջին փուլի տևողությունը սահմանվում է երկու ժամ:

Համակարգչային ծրագիրը թեստի յուրաքանչյուր հարցի ճիշտ պատասխանը գնահատում է 1 միավոր, իսկ սխալ պատասխանը՝ 0 միավոր: Սխալ պատասխաններ են համարվում ոչ ճիշտ պատասխան նշելը, մեկից ավելի պատասխան նշելը և որևէ պատասխան չնշելը: Քննության առաջին փուլը հաղթահարելու համար մասնակիցը պետք է ստանա առնվազն 40 միավոր:

Պատրաստվե՛ք քննությանը մեր թեստի օգնությամբ, որը կազմվել է նույն համամասնությամբ ու ձևաչափով, ինչպես անցկացվում է քննությունը։

1 / 50

Ով է պատասխանատու հանրային հատվածի կազմակերպությունում
աուդիտորների վերապատրաստման գործընթացի մասնակցության ապահովման համար

2 / 50

Ներքին աուդիտոր, ցանկանում է ստուգել, որ կազմակերպության
աշխատակիցները վճարվում են միայն այն աշխատանքի դիմաց, որը նրանք կատարել են: Այս նպատակով իրականացվում է հսկողության համակարգի հետնյալ թեստը

3 / 50

Մարզպետարանի ներքին աուդիտի ստորաբաժանման ղեկավարը մարզպետին խարդախության մեջ մեղադրող դատական գործում հանդես է գալիս որպես պաշտպանող կողմ: Նշել ներքին աուդիտորի անկախությանն սպառանցող ռիսկի տեսակը

4 / 50

Ներքին աուդիտի հավաստիացման գործառույթներից չէ

5 / 50

Ներքին աուդիտի միջավայրն ընդգրկում է կազմակերպության

6 / 50

Ներքն աուդիտի տարեկան հաշվետվությունը պետք է ներկայացվի
կազմակերպության ղեկավարին ն ներքին աուդիտի կոմիտեին մինչև

7 / 50

Որակի երաշխավորման ն բարելավման ծրագրի իրականացման եղանակներն են

8 / 50

Կազմակերպության պատասխանատու անձը ստուգում է, որ կազմակերպություն մուտք գործեն միայն կազմակերպության աշխատակիցները` ստուգելով վերջիններիս կողմից ցուցադրվող վկայականները: Այս հսկողական գործընթացն իրենից ներկայացնում
է

9 / 50

Աուդիտի վերլուծական ընթացակարգերը ներառում են

10 / 50

Ներքին աուդիտի են ենթարկվում

11 / 50

Եթե ընդհանուր հսկողության միջավայրը գնահատվել է որպես ցածր ռիսկային, իսկ աուդիտի ենթարկվող միավորը՝ զգայուն, ապա ընդհանուր գնահատականը կլինի

12 / 50

Բալահովիտի գյուղապետարանում գնումների գործընթացն աուդիտի ենթարկելիս ներքին աուդիտորը ստուգում է, որ մատակարարի կողմից ներկայացված ապրանքների ընդունման-հանձնման արձանագրությունը հաստատված է պատասխանատու ստորաբաժանման ղեկավարի կողմից: Ի՞նչ թեստ է իրականացնում ներքին աուդիտորը

13 / 50

Վերահսկման ն ընթացիկ դիտարկման գործընթացի գնահատումը իրականացվում է

14 / 50

ՔԷՏԼ վերլուծության տարր չի հանդիսանում

15 / 50

Կազմակերպության կառուցվածքի տարրերի ն գործառույթների նկարագրման համակցված մեթոդը հիմնականում կիրառվում է

16 / 50

Ներքին աուդիտի ստորաբաժանման որակի արտաքին գնահատումը կարող է իրականացվել

17 / 50

Ընտրանքի ծավալը ն ռիսկի գործակիցը

18 / 50

Ջրվեժի գյուղապետարանում գնումների գործընթացն աուդիտի ենթարկելիս
ներքին աուդիտորը գնահատում է պայմանագրերի շրջանակում հայտեր պարունակող ծրարների կազմելու ն ներկայացվելու համապատասխանությունը սահմանված կարգին: Այս թեստով ներքին աուդիտորը ապահովում է

19 / 50

Ներքին աուդիտորը վերլուծական ընթացակարգ իրականացնելու արդյունքում ստացել է - 455 տարբերություն իր հաշվարկած ն կազմակերպության տվյալների միջն: Այս դեպքում ներքին աուդիտորը

20 / 50

Աուդիտորական առաջադրանքի իրականացման ո՞ր աշխատանքներում է ավելի նպատակահարմար ներգրավել ներքին աուդիտի ստորաբաժանման սկսնակ անդամներին

21 / 50

Եթե աուդիտի ստորաբաժանման ղեկավարը գտնում է, որ կազմակերպությանառանձին ղեկավար պաշտոնատար անձը ստանձնել է մնացորդային ռիսկերիայնպիսի մակարդակ, որն անընդունելի է կազմակերպության համար, ապաաուդիտի ստորաբաժանման ղեկավարը պետք է այդ հարցն առաջինը քննարկի

22 / 50

Ղեկավարության կողմից իրականացվող հսկողության գործընթացները ներառում են հետնյալ գործողությունները

23 / 50

Ներքին աուդիտի որակի արտաքին գնահատման նպատակ չէ

24 / 50

Հետնյալ պնդումներից, ո՞րն է ճիշտ

25 / 50

Ներքին աուդիտորը Գյուղական համայնքներ ծրագրերի իրականացման պետական հիմնարկում ստուգում է դեկտեմբեր ամսվա էլեկտրաէներգիայի ծախսը դեպի հունվար ամսի ստացված հաշիվ ապրանքագիր: Ներքին աուդիտորը ստուգում է էլեկտրաէներգիայի ծախսի

26 / 50

ՀՀ Տրանսպորտի ն կապի 0նախարարությունում ներքին աուդիտորը
իրականացնում է ըստ էության թեստեր գնահատելու ֆինանսական հաշվետվությունների արժանահավատություն, ինչպե նան վերջիններիս համապատասխանությունը ֆինանսական հաշվետվությունների ստանդարտների կիրառելի հիմունքներին, հարկային և այլ օրենսդրության պահանջներին: Այս առաջադրանքը ի՞նչ ներքին աուդիտի տեսակ է
ընդգրկում

27 / 50

Ներքին աուդիտորը «Հայավտոկայարան» ՓԲԸ-ում իրականացնում է փոխառու միջոցների տոկոսային ծախսի վերահաշվարկ ն վերահաշվարկված ծախսը համեմատում է կազմակերպության տոկոսային ծախսի գրանցումների հետ: Այս թեստով ի՞նչ աուդիտորական հաստատումներ է ապահովում աուդիտորը

28 / 50

Յուրաքանչյուր առաջադրանքի համար պահվում են փաթեթների հետնյալ
տեսակները

29 / 50

Երևանի քաղաքապետարանի ներքին աուդիտոր կանաչապատման ն
բարեկարգման վարչությունում աուդիտի առաջադրանք իրականացնելիս ընտրել է վարչության կողմից ներկայացված ծախսերի հաշվետվությունից 5 ծախս ն այն համեմատում կապալառուի կողմից ներկայացված համապատասխան կատարողական ակտերի հետ: Այս թեստով ներքին աուդիտորն ապահովում

30 / 50

Հավաստիացման ծառայությունների տրամադրման գործընթացում ներգրավված կողմերն են ժամերից դուրս.

31 / 50

Կազմակերպությունում գործող այն գործընթացների համար, որոնք
արտահայտված չեն կազմակերպության հիերարխիկ կառուցվածքում, սակայն կրում են առանցքային բնույթ, աուդիտի միջավայրի տարրերի որոշման համար ավելի նպատակահարմար կլինի օգտագործել

32 / 50

Հետնյալ պնդումներից ո՛ր պնդումն է սխալ: Որակի ծրագիրը պետք է
կազմակերպության ղեկավարին, ներքին աուդիտի կոմիտեին ն այլ շահագրգիռ կողմերին տրամադրի հիմնավորված հավաստիացում այն մասին, որ կազմակերպության ներքին աուդիտի ստորաբաժանումը

33 / 50

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարությունում հաշվապահը կապալառուից ստացված հաշիվ-ապրանքագրում նշված աշխատանքների ցանկը և գումարը համեմատում է կատարողական ակտում նշված աշխատանքների ցանկին ն գումարին, որից հետո է միայն գլխավոր հաշվապահը հաստատում հաշիվ-ապրանքագիրը: Հսկողական համակարգի ի՞նչ թեստ պետք է իրականացնի աուդիտորը համոզվելու որ նշված հսկողական տարրը գործում է արդյունավետ

34 / 50

Ներքին աուդիտի գործունեությունն արդյունավետ կերպով է կառավարվում, եթե

35 / 50

Ներքին աուդիտորների պատշաճ մասնագիտական վերաբերմունքին
ներկայացվող պահանջներից չէ

36 / 50

Աուդիտորական ապացույցների հավաքագրման տեխնիկաներից որոնք են
մեծամասամբ օգտագործվում հսկողության համակարգի թեստերի ընթացքում

37 / 50

Ներքին աուդիտի ստորաբաժանման գործունեության որակի արտաքին
գնահատումներն իրականացվում են

38 / 50

Ռազմավարական ծրագրի մշակման գործընթացի ո՞ր փուլի ժամանակ են
իրականացվում ՓԵՍԹ ն ՍՎՈԹ վերլուծություններ

39 / 50

Ներքին աուդիտի ստորաբաժանման ղեկավարը պարտավոր է ներքին
գնահատումների արդյունքները, միջոցառումների անհրաժեշտ ծրագրերը ն դրանց իրականացման արդյունքները զեկուցել կազմակերպության ղեկավարին, ներքին աուդիտի կոմիտեին ու Լիազոր մարմնին առնվազն

40 / 50

Տեղի ունենալ կամ առկայություն աուդիտորական հաստատումը նախատեսում է, որ

41 / 50

Հանրային կազմակերպությունների գլխավոր աուդիտորների ամբողջական մեկ
տարվա փորձը հավասարեցվում է ներքին աուդիտի ոլորտի

42 / 50

Եթե միավորի ռիսկի ցուցանիշը նվազել է նախորդ տարիների համեմատ, ապա առաջնահերթության գնահատման գործակիցը հավասար կլինի

43 / 50

Ո՞վ է կազմակերպում աուդիտի առաջադրանքի աշխատանքային խմբի անդամների համար մեկնարկային հանդիպում աուդիտի ենթակա ստորաբաժանման ղեկավարի հետ

44 / 50

ՀՀ նախարարություններում ներքին աուդիտի ստորաբաժանումը

45 / 50

Ներքին աուդիտորների վարքագծի հիմնական սկզբունքներից ո՞րը կարող է
խախտվել, եթե ներքին աուդիտորը ընդունի այնպիսի նվերներ, որոնք կարող են ազդել իրենց մասնագիտական կարծիքի վրա կամ դիտարկվեն որպես այդպիսին

46 / 50

Եթե ներքին աուդիտորի կողմից ճշգրտված ռիսկի ցուցանիշը 1.4 է, ապա ռիսկի աստիճանը կլինի

47 / 50

Ընտրանքների կազմման համակարգված ընտրության դեպքում

48 / 50

Հանրային հատվածի կազմակերպություններում ներքին աուդիտի գործունեության նպատակներից չէ

49 / 50

Առաջադրանքի պլանավորման փուլը մեկնարկում է

50 / 50

Եթե աուդիտի ենթարկվող միավորում աուդիտորը վերահաշվարկում է
աշխատավարձից պահված հարկերը ն այն համեմատում աուդիտի ենթարկվող միավորի գրանցումների հետ, ապա ներքին աուդիտորը այս թեստով ստուգում է

Your score is

How2B-ն մեդիա հարթակ է, որի գլխավոր նպատակն է հեշտացնել բիզնես անելը Հայաստանում: