Ներքին աուդիտորի որակավորման քննության փորձնական թեստ

spot_imgspot_img
Վերջին լուրերը
Ներքին աուդիտորի որակավորման քննության փորձնական թեստ
How2B
How2B-ն մեդիա հարթակ է, որի գլխավոր նպատակն է հեշտացնել բիզնես անելը Հայաստանում:

Ներքին աուդիտորի որակավորումը պարտադիր պահանջ է` «Ներքին աուդիտի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 5-րդ կետով սահմանված ներքին աուդիտորների` որակավորված անհատների և կազմակերպությունների, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետությունում ընդունելի` միջազգայնորեն ճանաչված աուդիտորի որակավորում ունեցող անձանց ցանկում ընդգրկվելու համար:

Քննությունը կազմակերպում և անցկացնում է լիազոր մարմնի կողմից ստեղծված ներքին աուդիտորի որակավորման մշտական հանձնաժողովը։

Քննությունն անցկացվում է հայերենով` 2 փուլով`

1) թեստավորման փուլ.

2) ներքին աուդիտի էլեկտրոնային տեղեկատվական համակարգի իմացության ստուգման փուլ:

Քննության առաջին` թեստավորման փուլն անցկացվում է էլեկտրոնային եղանակով՝ համակարգչային ծրագրի օգնությամբ: Թեստում յուրաքանչյուր հարց ունի երեք կամ չորս ենթադրյալ պատասխան, որոնցից միայն մեկն է միանշանակ ճիշտ պատասխանը:

Քննության առաջին փուլն անցկացնելու համար կազմվող թեստում ներառվում է 50 հարց: Քննության առաջին փուլի տևողությունը սահմանվում է երկու ժամ:

Համակարգչային ծրագիրը թեստի յուրաքանչյուր հարցի ճիշտ պատասխանը գնահատում է 1 միավոր, իսկ սխալ պատասխանը՝ 0 միավոր: Սխալ պատասխաններ են համարվում ոչ ճիշտ պատասխան նշելը, մեկից ավելի պատասխան նշելը և որևէ պատասխան չնշելը: Քննության առաջին փուլը հաղթահարելու համար մասնակիցը պետք է ստանա առնվազն 40 միավոր:

Պատրաստվե՛ք քննությանը մեր թեստի օգնությամբ, որը կազմվել է նույն համամասնությամբ ու ձևաչափով, ինչպես անցկացվում է քննությունը։

1 / 50

Ի՞նչ աուդիտորական հաստատում չի տրամադրում ակտիվների ստուգման
աուդիտի տեխնիկան

2 / 50

Բալահովիտ համայնքի գյուղապետարանի ներքին աուդիտի ստորաբաժանման ղեկավարը վճարում է իր ավտոմեքենայի դիմաց գանձվող գույքահարկը համայնքային բյուջե: Նշել ներքին աուդիտորի անկախությանը սպառանցող ռիսկի տեսակը

3 / 50

Ըստ էության թեստերի բնույթի ն ծավալների վերաբերյալ որոշում կայացնելիս հարկավոր չէ հաշվի առնել

4 / 50

Ներքին աուդիտորի թեստի նպատակն է ստուգել, որ այն ծախսերը, որոնք
կազմակերպությունը կրել է 2012թ-ին, գրանցվել են ճիշտ հաշվետու ժամանակաշրջանում: Այս թեստով ներքին աուդիտոր ստուգում է ծախսերի

5 / 50

Ներքին աուդիտի տարեկան ծրագրում չեն ներառվում

6 / 50

Ներքին աուդիտի ստորաբաժանման գործունեության որակի արտաքին
գնահատումների միջոցով գնահատական է տրվում, թե արդյոք ներքին աուդիտի գործունեությունը համապատասխանում է

7 / 50

Ներքին աուդիտի գործառույթի անկախությունը սահմանվում է որպես

8 / 50

Եթե որնէ միավորի առաջնահերթության գնահատման գործակիցը նախորդ 2-րդ տարում եղել է -2, իսկ նախորդ 3-րդ տարում 2, ապա

9 / 50

Որակի երաշխավորման ն բարելավման ծրագրով նախատեսված միջոցառումների ն արդյունքների վերաբերյալ հաշվետվությունը տարեկան առնվազն մեկ անգամ ներկայացվում է

10 / 50

ՀԸ պաշտպանության նախարարության ներքին աուդիտորը թիվ 15469
զինվորական մասում աուդիտորական առաջադրանք իրականացնելիս ստուգում է, թե արդյոք ընտրանքում ներառված երթուղային թերթիկները հաստատված են ապրանքանյութական բաժնի պետի կողմից: Ներքին աուդիտորն իրականացնում է

11 / 50

Աուդիտի ենթարկվող միավորները սահմանվում են

12 / 50

եթե աուդիտորը արտաքի՝ Օ։»հաստատման նամակներ է ուղարկում
կազմակերպությանը սպասարկող բանկերին ն ստացված նամակներում նշված բանկային հաշիվների մնացորդները համեմատում կազմակերպության գրանցումների հետ, ապա աուդիտորը իրականացնում է

13 / 50

ՀՀ հանրային հատվածի կազմակերպություններում առնվազն քանի՞ անդամ պետք է ունենա ներքին աուդիտի կոմիտեն

14 / 50

Աուդիտի վերլուծական ընթացակարգերը չեն ներառում

15 / 50

Ներքին աուդիտորի վարքագծի ո՞ր կանոնը(ները կարող են խախտվել
ղեկավարության պարտականությունները ստանձնելու դեպքում

16 / 50

Աուդիտի աշխատանքային ծրագրի փոփոխությունները

17 / 50

Բարձր կարնորության գործառույթները նրանք են, որոնք

18 / 50

ՀՀ Փարաքարի գյուղապետարանում ներքին աուդիտորը գնումների գործընթացն աուդիտի ենթարկելիս ստուգում է, որ գնման պայմանագրի կատարման ապահովման գումարը կազմում է պայմանագրի գնի 10 տոկոսը: Այս թեստով ներքին աուդիտորն իրականացնում է

19 / 50

Ո՞վ է կազմակերպում աուդիտի առաջադրանքի աշխատանքային խմբի անդամների համար մեկնարկային հանդիպում աուդիտի ենթակա ստորաբաժանման ղեկավարի հետ

20 / 50

Ընտրանքների կազմման համակարգված ընտրության դեպքում

21 / 50

Առաջադրանքի պլանավորման փուլում նախատեսվում են հանդիպումներ

22 / 50

ՀՀ բնապահպանության նախարարության ներքին աուդիտորը ֆինանսական
բաժնում աուդիտ իրականացնելիս ընտրում է մատակարարների ներկայացրած 10 հաշիվ ապրանքնագրեր ն պարզում, որ հաշիվ ապրանքագրերի վրա բացակայում է գլխավոր հաշվապահի ստորագրությունը: Այս դեպքում ներքին աուդիտորը կարող է

23 / 50

Ներքին աուդիտի տարեկան ծրագիրը կազմում է

24 / 50

Կազմակերպությունում գործող այն գործընթացների համար, որոնք
արտահայտված չեն կազմակերպության հիերարխիկ կառուցվածքում, սակայն կրում են առանցքային բնույթ, աուդիտի միջավայրի տարրերի որոշման համար ավելի նպատակահարմար կլինի օգտագործել

25 / 50

Աուդիտի աշխատանքային փաստաթղթերը

26 / 50

Եթե միավորն ընդգրկվել է ընտրանքում ռազմավարական ծրագրի առաջին
տարում, սակայն չի ընդգրկվել նախորդ տարում, ապա ռիսկի չափորոշիչին տրվում է

27 / 50

Աուդիտի ստորաբաժանումն աուդիտորական առաջադրանքի նպատակների իրագործումն իրականացնում է հետնյալ հերթական փուլերով

28 / 50

ՏՄՕ՛Լ վերլուծության տարր չի հանդիսանում

29 / 50

Ներքոհիշյալ սահմանումներից ո՞րն է լավագույնս ներկայացնում
համապատասխանության աուդիտը

30 / 50

Ներքին աուդիտորներն աուդիտի չեն ենթարկում տվյալների ամբողջ
համակցությունը կամ բազմությունը, քանի որ

31 / 50

ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության ներքին աուդիտորը ակտիվորեն
ներգրավված է կազմակերպության ռիսկերի կառավարման այն գործընթացում, որն աուդիտի առաջադրանքի շրջանակում պետք է գնահատի: Նշել ներքին աուդիտորի անկախությանը սպառնացող ռիսկի տեսակը

32 / 50

Որակի երաշխավորման ն բարելավման ծրագիրը պետք է

33 / 50

Մանրամասների ստուգման թեստերը չեն ներառում

34 / 50

Նշվածներից որոնք կարող են ներառվել աշխատանքային փաստաթղթերի
հիմնական փաթեթում

35 / 50

Ներքոնշյալ գնահատականներից ո՞րը կարող է հանդիսանալ ՀՀ Երնանի
Քաղաքապետարանի ներքին աուդիտի ստորաբաժանմանը ներկայացված ռիսկի գնահատման տեղեկագրի «Թիվ 65 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի կողմից իրականացվող գործառույթի ռիսկի առաջացման հավանականության գնահատական

36 / 50

Ներքին աուդիտի կանոնակարգը սահմանում է ներքին աուդիտի

37 / 50

Կազմակերպության համար արտաքին հավաստիացում տրամադրող են
հանդիսանում փաստաթղթով է հավաստվում.

38 / 50

Աուդիտի ենթակա միավորների ընտրանքը որոշելիս զգայուն ռիսկային խմբի միավորներից պետք է կատարել

39 / 50

Հետնյալ պնդումներից ո՞րն է ճիշտ

40 / 50

«Հայավտոկայարան» ՓԲԸ-ում գլխավոր հաշվապահը պարբերաբար
համակարգչային ծրագրից արտահանում է դրամական հոսքերի հաշվետվությունը ն
համեմատում գանձապահի կողմից վարվող դրամարկղի գրքում կատարված
գրանցումների հետ: Այս հսկողական գործընթացն իրենից ներկայացնում է

41 / 50

ՀՀ բնապահպանության նախարարության ներքին աուդիտորը ֆինանսական
բաժնում աուդիտ իրականացնելիս ընտրում է մատակարարների ներկայացրած 10 հաշիվ ապրանքնագիեր ն համեմատում հաշվապահական համակարգում գրանցված համապատասխան ծախսերի հետ: Այս դեպքում ներքին աուդիտորն իրականացնում է

42 / 50

Աուդիտի արդյունքների մասին հաշվետվությունը համարվում է հստակ եթե, այն

43 / 50

Ստորն նշված թեստերից ո՞րն է տրամադրում առկայության հաստատում.

44 / 50

Ներքին աուդիտի ստորաբաժանման ղեկավարը նախորդող տարվա ներքին
աուդիտի տարեկան ամփոփ հաշվետվությունը մինչն յուրաքանչյուր տարվա մարտի մեկը ներկայացնում է

45 / 50

Գործառույթը կամ գործընթացը կազմակերպության նպատակին հասնելուն ուղղված

46 / 50

Ընտրանքում ներառված աշխատակիցների համար աուդիտորը վերահաշվարկում է աշխատավարձի ծախսերը ն պահումները համաձայն աշխատանքային պայմանագրերի ն համեմատում կազմակերպության գրանցումների հետ: Այս թեստով աուդիտորն ապահովում է

47 / 50

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության ներքին աուդիտորը ֆինանսական բաժնում աուդիտ իրականացնելիս ընտրում է մատակարարների ներկայացրած 10 հաշիվ ապրանքնագրեր ն համեմատում հաշվապահական համակարգում առկա համապատասխան գրանցումների հետ: Այս թեստով ներքին աուդիտորն ապահովում է

48 / 50

Այն դեպքում երբ ներքին աուդիտի ստորաբաժանումը կազմված է մեկ անձից, ներքին գնահատումները պետք է իրականացվեն

49 / 50

Կազմակերպության համակարգիչներից օգտվելու նպատակով համապատասխան գաղտնաբառերի մուտքագրման համակարգը հանդիսանում է

50 / 50

ՀՀ բնապահպանության նախարարության ֆինանսատնտեսական բաժնում
ներքին աուդիտորը իրականացնում է հսկողության համակարգի թեստեր` ստուգելով հաշվապահական հաշվառման համակարգի տեղեկատվական էլեկտրոնային բազայում տվյալների ամբողջականությունը, ինչպես նան օգտագործողների` տվյալների ստեղծման, խմբագրման ն հեռացման իրավասությունները: Ներքին աուդիտորն իրականացնում է

Your score is

Կարդացե՛ք նաև
spot_imgspot_img
Ամենաընթերցվածները
Գտիր