Ներքին աուդիտորի որակավորման քննության փորձնական թեստ

3585

Ներքին աուդիտորի որակավորումը պարտադիր պահանջ է` «Ներքին աուդիտի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 13-րդ հոդվածի 4-րդ մասի 5-րդ կետով սահմանված ներքին աուդիտորների` որակավորված անհատների և կազմակերպությունների, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետությունում ընդունելի` միջազգայնորեն ճանաչված աուդիտորի որակավորում ունեցող անձանց ցանկում ընդգրկվելու համար:

Քննությունը կազմակերպում և անցկացնում է լիազոր մարմնի կողմից ստեղծված ներքին աուդիտորի որակավորման մշտական հանձնաժողովը։

Քննությունն անցկացվում է հայերենով` 2 փուլով`

1) թեստավորման փուլ.

2) ներքին աուդիտի էլեկտրոնային տեղեկատվական համակարգի իմացության ստուգման փուլ:

Քննության առաջին` թեստավորման փուլն անցկացվում է էլեկտրոնային եղանակով՝ համակարգչային ծրագրի օգնությամբ: Թեստում յուրաքանչյուր հարց ունի երեք կամ չորս ենթադրյալ պատասխան, որոնցից միայն մեկն է միանշանակ ճիշտ պատասխանը:

Քննության առաջին փուլն անցկացնելու համար կազմվող թեստում ներառվում է 50 հարց: Քննության առաջին փուլի տևողությունը սահմանվում է երկու ժամ:

Համակարգչային ծրագիրը թեստի յուրաքանչյուր հարցի ճիշտ պատասխանը գնահատում է 1 միավոր, իսկ սխալ պատասխանը՝ 0 միավոր: Սխալ պատասխաններ են համարվում ոչ ճիշտ պատասխան նշելը, մեկից ավելի պատասխան նշելը և որևէ պատասխան չնշելը: Քննության առաջին փուլը հաղթահարելու համար մասնակիցը պետք է ստանա առնվազն 40 միավոր:

Պատրաստվե՛ք քննությանը մեր թեստի օգնությամբ, որը կազմվել է նույն համամասնությամբ ու ձևաչափով, ինչպես անցկացվում է քննությունը։

1 / 50

Եթե ներքին աուդիտորի կողմից ճշգրտված ռիսկի ցուցանիշը 1.5 է, ապա ռիսկի աստիճանը կլինի

2 / 50

Ներքին աուդիտի ռազմավարական ծրագրի մշակման գործընթացի փուլ չէ

3 / 50

Ներքին աուդիտի ստորաբաժանման ղեկավարը` ներքին աուդիտի
գործունեության նպատակների, լիազորությունների, պարտականությունների ն
ծրագրերի համեմատ կատարողականի մասին հաշվետվությունը պետք Է
պարբերաբար ներկայացնի

4 / 50

Հանրային հատվածի կազմակերպություններում ներքին աուդիտի գործունեության նպատակներից չէ

5 / 50

Կազմակերպության կառուցվածքի տարրերի ն գործառույթների նկարագրման հորիզոնական մեթոդը պետք է կիրառվի.

6 / 50

Կազմակերպության ներքին աուդիտի միջավայրի տարրերի ն գործառույթների սահմանման համար նախատեսվում է

7 / 50

Ներքին աուդիտի ստոաբաժանման 2011-2013 թթ համար նախատեսված
ռազմավարական ծրագիրն առնվազն ենթակա է վերանայման

8 / 50

Եթե ներքին աուդիտորի կողմից ճշգրտված ռիսկի ցուցանիշը 1.6 է, ապա ռիսկի աստիճանը կլինի

9 / 50

Աուդիտորական առաջադրանքի վերջնական արդյունքների մասին հաշվետվության ձնաչափը ն բովանդակությունը

10 / 50

ՔԷՏԼ վերլուծության տարր չի հանդիսանում

11 / 50

Ո՞րն է ընտրանքների կազմման կամայական ն պատահական ընտրությունների տարբերությունը

12 / 50

ՏՄՕ՛Լ վերլուծության տարր չի հանդիսանում

13 / 50

Ջրվեժի գյուղապետարանում գնումների գործընթացն աուդիտի ենթարկելիս
ներքին աուդիտորը գնահատում է պայմանագրերի շրջանակում հայտեր պարունակող ծրարների կազմելու ն ներկայացվելու համապատասխանությունը սահմանված կարգին: Այս թեստով ներքին աուդիտորը ապահովում է

14 / 50

Ո՞վ է կազմակերպում աուդիտի առաջադրանքի աշխատանքային խմբի անդամների համար մեկնարկային հանդիպում աուդիտի ենթակա ստորաբաժանման ղեկավարի հետ

15 / 50

Ի՞նչ է մնացորդային ռիսկը համաձայն 2010-2 «Ներքին աուդիտի պլանավորման ընթացքում ռիսկերի կառավարման գործընթացի կիրառումը» կիրառման ցուցումի

16 / 50

Քանի՞ տարվա կտրվածքով է կազմվում կազմակերպության ներքին աուդիտի ռազմավարական ծրագիրը

17 / 50

Ինչ է ներառված աուդիտորական առաջադրանքում

18 / 50

«Թիվ 4 մանկապարտեզ» ՀՈԱԿ-ի հաշվետու ամսաթվի դրությամբ առկա
դրամական միջոցների մնացորդի ամբողջականությունը ստուգելու նպատակով ներքին աուդիտորն իրականացնում է հետնյալ ըստ էության թեստը

19 / 50

Տեղի ունենալ կամ առկայություն աուդիտորական հաստատումը նախատեսում է, որ

20 / 50

Կազմակերպության ներքին աուդիտի ռազմավարական ծրագիրը

21 / 50

Ներքին աուդիտի 2013 թվականի համար հաստատված տարեկան ծրագրում նշված լիցենզավորման վարչությունում իրականացվող 2012թ. գործունեության աուդիտորական առաջադրանքում ներգրավված է արտաքին փորձագետ, որը մինչն 2010 թվականն
աշխատել է լիցենզավորման վարչությունում որպես գլխավոր մասնագետ: Նշված հանգամանքներում փորձագետը

22 / 50

Եթե առաջնահերթության գնահատման գործակիցը հավասար է -2-ի, ապա

23 / 50

Աուդիտի ենթակա միավորների ընտրանքի ծավալը որոշելիս բարձր ռիսկային խմբի միավորներից պետք է կատարել

24 / 50

ՀՀ Գյումրիի քաղաքապետարանում ներքին աուդիտորը ստուգում է գնումների գործընթացի համապատասխանություը ՀՀ կառավարության կողմից ընդունված «Գնումների գործընթացի կազմակերպման» կարգին: Ներքին աուդիտորը իրականացնում է

25 / 50

Պետական ոչ առնտրային կազմակերպություններից մեկում ներքին աուդիտի ստորաբաժանումը կազմակերպել է վերապատրաստման դասընթացներ ստորաբաժանումների ղեկավարների համար: Այս առաջադրանքի ընթացքում ներքին աուդիտի ստորաբաժանումը իրականացնում է

26 / 50

Այն դեպքում, երբ կազմակերպության որնէ ստորաբաժանումում չի նախատեսվում իրականացնել ներքին աուդիտ, ներքին աուդիտի ստորաբաժանումն ինչ
պարբերականությամբ պետք է այդ ստորաբաժանումներում իրականացնի ներքին աուդիտի միջավայրի կառուցվածքի ուսումնասիրում

27 / 50

Ներքին աուդիտի տարեկան ծրագիրը, սովորաբար, չի կենտրոնանում հետնյալ գործոնի վրա

28 / 50

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության ներքին աուդիտորը ֆինանսական բաժնում աուդիտ իրականացնելիս ընտրում է մատակարարների ներկայացրած 10 հաշիվ ապրանքնագրեր ն համեմատում հաշվապահական համակարգում առկա համապատասխան գրանցումների հետ: Այս թեստով ներքին աուդիտորն ապահովում է

29 / 50

Կազմակերպության ներքին աուդիտի ռազմավարական ն տարեկան ծրագրերը հաստատվում են մինչն տվյալ տարվա

30 / 50

Առաջադրանքի պլանավորման փուլում նախատեսվում են հանդիպումներ

31 / 50

Ստորն նշվածներից ո՞րը չի հանդիսանում ըստ էության թեստի օրինակ

32 / 50

Ներքին աուդիտի հավաստիացման գործառույթներից չէ

33 / 50

Հետնյալ պնդումներից որն է սխալ

34 / 50

ՀՀ պաշտպանության նախարարության ներքին աուդիտորը թիվ 16788
զինվորական մասում աուդիտորական առաջադրանք իրականացնելիս համեմատում է ընտրանքում ներառված բենզինի մատակարարման հաշիվ 0ապրանքագրերը հաշվապահական գրանցումների հետ: Ներքին աուդիտորն իրականացնում

35 / 50

ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարության հաշվեկշռում առկա է կրեդիտորական պարտքի մնացորդ հեռախոսավարձի գծով: Այդ մնացորդի հաստատման նպատակով ներքին աուդիտորը իրականացնում է հետնյալ ըստ էության թեստը

36 / 50

Աուդիտի առաջադրանքի աշխատանքային խմբում ներառված աուդիտորների օբյեկտիվության, հնարավոր շահերի բախման բացառման, ինչպես նան աուդիտի առաջադրանքի աշխատանքային խմբի` առաջադրանքը պատշաճ կատարելու համար անհրաժեշտ գիտելիքների, հմտությունների ն այլ ունակությունների ամբողջության համար
պատասխանատվություն է կրում

37 / 50

Ներքին աուդիտորը Գյուղական համայնքներ ծրագրերի իրականացման պետական հիմնարկում ստուգում է դեկտեմբեր ամսվա էլեկտրաէներգիայի ծախսը դեպի հունվար ամսի ստացված հաշիվ ապրանքագիր: Ներքին աուդիտորը ստուգում է էլեկտրաէներգիայի ծախսի

38 / 50

Հետնյալ պնդումներից ո՞րն է ճիշտ

39 / 50

Ներքին աուդիտորի թեստի նպատակն է ստուգել, որ աշխատակիցների
աշխատավարձը հաշվարկվում է աշխատանքային պայմանագրում նշված դրույքաչափի համաձայն: Այս թեստով ներքին աուդիտոր ստուգում է աշխատավարձի ծախսերի

40 / 50

Խելամտության թեստերը հանդիսանում են

41 / 50

Ներքին աուդիտորներին չի արգելվում ընդունել

42 / 50

Հետնյալ պնդումներից ո՞րն է ճիշտ

43 / 50

Եթե ներքին աուդիտորը տալիս է հավաստիացում այնպիսի գործառույթների
գծով, որոնց համար նա պատասխանատու է եղել նախորդ տարվա ընթացքում, ապա կարող է խաթարվել աուդիտորի

44 / 50

Ներքին աուդիտի կանոնակարգով սահմանվում է

45 / 50

Աուդիտի ստորաբաժանման ղեկավարը, նախքան աուդիտի փաստաթղթերը
երրորդ կողմին տրամադրելը, պետք է ստանա

46 / 50

Ռիսկի չափորոշիչներին տրվող ուղղիչ գործակիցները լինում են

47 / 50

Ներքին աուդիտի ստորաբաժանման գործունեության որակի արտաքին
գնահատումներն իրականացվում են

48 / 50

Ներքին աուդիտի 2012 թվականի համար հաստատված տարեկան ծրագրում նշված ֆինանսական վարչությունում իրականացվող 2011թ. գործունեության աուդիտորական առաջադրանքում ներգրավված է արտաքին փորձագետ, որը մինչն 2001 թվականն աշխատել է լիցենզավորման վարչությունում որպես գլխավոր մասնագետ: Նշված հանգամանքներում փորձագետը

49 / 50

Արտաքին հաստատման նամակների կիրառումն ապահովում է հետնյալ
աուդիտորական հաստատումները

50 / 50

Ներքին աուդիտի ստորաբաժանման աշխատանքային փաստաթղթերի
հսկողության ն պահպանման համար պատասխանատու անձինք սահմանվում են

Your score is

How2B-ն մեդիա հարթակ է, որի գլխավոր նպատակն է հեշտացնել բիզնես անելը Հայաստանում: