Մաքսային ձևակերպումների մասնագետի որակավորման քննության փորձնական թեստ

892

Մաքսային ձևակերպումների մասնագետի որակավորում տալու համար յուրաքանչյուր ամիս վերադաս մաքսային մարմինը կազմակերպում է քննություն: Թեստավորումն անցկացվում է թեստավորման հարցաշարից պատահական ընտրությամբ կազմված թեստային 20 (քսան) հարցերի միջոցով: Հարցերը վերաբերում են մաքսային բնագավառը կարգավորող նորմատիվ իրավական ակտերի և մաքսային հայտարարագրման ավտոմատ համակարգչային ծրագրից օգտվելու իմացությանը:
Թեստի հարցերին պատասխանելու համար տրվում է 40 (քառասուն) րոպե ժամանակ:
Թեստավորման արդյունքը դրական է համարվում առաջադրված թեստի հարցերի առնվազն 90 (իննսուն) տոկոսին ճիշտ պատասխանելու դեպքում:

Ճիշտ քննության ձևաչափով կազմել ենք փորձնական թեստ, որը կօգնի մաքսային բրոքերներին պատրաստվել որակավորման քննությանը կամ պարզապես ստուգել իրենց գիտելիքները։ Ի դեպ ամեն անգամ թեստերի հարցերը փոխվում են։


Ստուգի՛ր գիտելիքներդ հիմա⤵

1 / 20

Ստորև նշվածներից որն է հանդիսանում ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգրքով նախատեսված մաքսային ընթացակարգ

2 / 20

Ում կողմից սահմանված կարգով է իրականացվում մաքսային ձևակերպումը մաքսային մարմինների տեղակայման վայրերից և մաքսային մարմնի աշխատանքային ժամերից դուրս.

3 / 20

Մաքսային արժեքի հսկողության լրացուցիչ ստուգում իրականացնելու դեպքում հայտարարատուից պահանջվող լրացուցիչ փաստաթղթերի ներկայացման ժամկետը նշվածներից որ ժամանակահատվածը չի կարող գերազանցել ապրանքների բացթողումից հետո՝ մաքսային հայտարարագրի գրանցման օրվանից․

4 / 20

Որքան է կազմում միջազգայնի փոստային փոխանակման վայրերում (հաստատություններում) պահպանվող միջազգայն փոստային առաքանիների, ինչպես նաև ուղևորին չհանձնված կամ նրա կողմից չպահանջված, օդային տրանսպորտային միջոցով Միության մաքսային սահմանով տեղափոխվող ուղեբեռի ժամանակավոր պահպանության ժամկետը:

5 / 20

Մաքսային ընթացակարգի գործողության ժամկետը որ մարմնի կողմից է երկարաձգվում.

6 / 20

Ինչ է << ավտոմատ լիցենզավորումը (հսկողություն)>> և ում նախաձեռնությամբ է այն սահմանվում.

7 / 20

Թույլատրվում է արդյոք ֆիզիկական անձանց կողմից անձնական օգտագործման նպատակով ՀՀ տարածք վտանգավոր թափոնների ներմուծումը և ՀՀ տարածքից դրանց արտահանումը.

8 / 20

Ինչ է ապրանքի ծագման հավաստագիրը.

9 / 20

Ինչ է ավելացված արժեքի հարկից ազատելը.

10 / 20

<<Մաքսային կարգավորման մասին>> ՀՀ օրենքին համապատասխան՝ ապրանքների ժամանակավոր պահպանման վայր նշվածներից որը կարող է հանդիսանալ.

11 / 20

ԵԱՏՄ հետ գործող ազատ առևտրի համաձայնագրերի շրջանակներում որ հավաստագիրն է հանդիսանում առաձնշնորհային

12 / 20

Ստորև նշված որ ընթացակարգի գործողությունը կարող է կասեցվել «Վերամշակում մաքսային տարածքում» մաքսային ընթացակարգի կիրառմամբ.

13 / 20

Նշվածներից որ նպատակով է իրականցվում մաքսային արժեքի հսկողությունը մաքսային մարմնի կողմից․

14 / 20

Նշվածներից որ իրավական ակտով է կարգավորվում Միության մաքսային տարածքից արտահանվող ապրանքների մաքսային արժեքի հսկողությունը

15 / 20

Ստորև նշվածներից որ օրն է համարվում ապրանքները մաքսային ընթացակարգով ձևակերպելու օր.

16 / 20

Ինչ նպատակով է օգտագործվում Եվրասիական տնտեսական միության արտաքին տնտեսական գործունեության միասնական ապրանքային անվանացանկը.

17 / 20

Ստորև նշված որ պահից է սկսվում ապրանքները մաքսային ընթացակարգով ձևակերպելը.

18 / 20

Ապրանքի բացթողումից հետո ապրանքների դասակարգման վերաբերյալ մաքսային մարմնի կողմից որոշում ընդունվելու դեպքում ինչ ժամկետում է այն ուղարկվում հայտարարատուին.

19 / 20

Ստորև նշված գործողություններից որը չի կարող կիրառվել մաքսային ընթացակարգի գործողության նկատմամբ.

20 / 20

Ով է մաքսային ներկայացուցիչը.

Your score is

How2B-ն մեդիա հարթակ է, որի գլխավոր նպատակն է հեշտացնել բիզնես անելը Հայաստանում: