Մաքսային ձևակերպումների մասնագետի որակավորման քննության փորձնական թեստ

2252

Մաքսային ձևակերպումների մասնագետի որակավորում տալու համար յուրաքանչյուր ամիս վերադաս մաքսային մարմինը կազմակերպում է քննություն: Թեստավորումն անցկացվում է թեստավորման հարցաշարից պատահական ընտրությամբ կազմված թեստային 20 (քսան) հարցերի միջոցով: Հարցերը վերաբերում են մաքսային բնագավառը կարգավորող նորմատիվ իրավական ակտերի և մաքսային հայտարարագրման ավտոմատ համակարգչային ծրագրից օգտվելու իմացությանը:
Թեստի հարցերին պատասխանելու համար տրվում է 40 (քառասուն) րոպե ժամանակ:
Թեստավորման արդյունքը դրական է համարվում առաջադրված թեստի հարցերի առնվազն 90 (իննսուն) տոկոսին ճիշտ պատասխանելու դեպքում:

Ճիշտ քննության ձևաչափով կազմել ենք փորձնական թեստ, որը կօգնի մաքսային բրոքերներին պատրաստվել որակավորման քննությանը կամ պարզապես ստուգել իրենց գիտելիքները։ Ի դեպ ամեն անգամ թեստերի հարցերը փոխվում են։


Ստուգի՛ր գիտելիքներդ հիմա⤵

1 / 20

Նշվածներից որն է մաքսային արժեքի որոշման մեթոդ.

2 / 20

ՀՀ-ից արտահանվող ապրանքների ծագման երկրի կարգավիճակը հաստատող հավաստագրերի տրամադրումը նշվածներից որ մաքսային մարմնին է վերապահված

3 / 20

Նշվածներից որ մարմինն է հաստատում ռազմական նշանակության արտադրանք համարվող ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների և մտավոր գործունեության արդյունքների ցանկը.

4 / 20

Մաքսային մարմինների կողմից մաքսային հայտարարագրի գրանցումից հետո մինչև ապրանքի բաց թողումը ապրանքների ըստ ԱՏԳ ԱԱ-ի ոչ ճիշտ դասակարգում հայտնաբերելու դեպքում մաքսային հսկողություն իրականացնող մաքսային մարմնի պաշտոնատար անձը նշվածներից որ քայլն է ձեռնարկում

5 / 20

Նշվածներից որը պետք է առավելագույն հնարավոր չափով հիմք ծառայի ներմուծվող ապրանքների մաքսային արժեքի որոշման համար.

6 / 20

Ապրանքների հայտարարագրված մաքսային ընթացակարգով ձևակերպվելու պայմանների կատարումը հաստատելու պարտականությունը նշվածներից որ անձի վրա է դրվում.

7 / 20

Ապրանքների մաքսային արժեքի հսկողություն իրականացման ընթացքում մաքսային մարմնի կողմից նշվածներից որ փաստաթղթերը կարող են հարցվել (պահանջվել)

8 / 20

Երբ է ուժի մեջ մտնում ըստ ԱՏԳ ԱԱ-ի նախնական դասակարգման որոշման գործողության դադարեցման մասին որոշումը.

9 / 20

Ինչ ժամկետի ընթացքում են մաքսային հսկողության տակ գտնվում Հայաստանի Հանրապետության սահմանով տեղափոխվող ապրանքները և տրանսպորտային միջոցները <<Ժամանակավոր արտահանում>> մաքսային ընթացակարգի դեպքում.

10 / 20

ԵՏՄ անդամ չհամարվող պետություններից Հայաստանի Հանրապետություն ներմուծվող՝ շրջակա միջավայրին վնաս պատճառող ապրանքների համար բնապահպանական հարկը երբ է վճարվում պետական բյուջե.

11 / 20

Ստորև նշվածներից որը ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգրքով նախատեսված մաքսային ընթացակարգ չէ

12 / 20

Որ մարմինն է հաստատում ԱՏԳ ԱԱ-ի հայերեն թարգմանված տարբերակը.

13 / 20

Որ փաստաթղթերով է հավաստվում ապրանքի ծագումը.

14 / 20

Ստորև նշվածներից որն է մաքսային ընթացակարգ.

15 / 20

Թույլատրվում է արդյոք ֆիզիկական անձանց կողմից անձնական օգտագործման նպատակով ՀՀ տարածք վտանգավոր թափոնների ներմուծումը և ՀՀ տարածքից դրանց արտահանումը.

16 / 20

Եթե ընդունվում է մաքսային ընթացակարգով ձևակերպված ապրանքների առգրավումը չեղյալ ճանաչելու մասին որոշում, ապա այդ մաքսային ընթացակարգի գործողությունը նշվածներից որ գործողությանն է ենթարկվում

17 / 20

Վրաստանից ծագած և այնտեղից ՀՀ ներմուծված ապրանքների համար որ հավաստագիրն է համարվում առանձնաշնորհային

18 / 20

Նշվածներից որ ապրանքների նկատմամբ է կիրառվում «Բացթողում ներքին սպառման համար» մաքսային ընթացակարգը.

19 / 20

Ինչ է ավելացված արժեքի հարկից ազատելը.

20 / 20

Հայաստանի Հանրապետությունում ովքեր են իրականացնում մաքսային գործը.

Your score is