Մաքսային ձևակերպումների մասնագետի որակավորման քննության փորձնական թեստ

210

Մաքսային ձևակերպումների մասնագետի որակավորում տալու համար յուրաքանչյուր ամիս վերադաս մաքսային մարմինը կազմակերպում է քննություն: Թեստավորումն անցկացվում է թեստավորման հարցաշարից պատահական ընտրությամբ կազմված թեստային 20 (քսան) հարցերի միջոցով: Հարցերը վերաբերում են մաքսային բնագավառը կարգավորող նորմատիվ իրավական ակտերի և մաքսային հայտարարագրման ավտոմատ համակարգչային ծրագրից օգտվելու իմացությանը:
Թեստի հարցերին պատասխանելու համար տրվում է 40 (քառասուն) րոպե ժամանակ:
Թեստավորման արդյունքը դրական է համարվում առաջադրված թեստի հարցերի առնվազն 90 (իննսուն) տոկոսին ճիշտ պատասխանելու դեպքում:

Ճիշտ քննության ձևաչափով կազմել ենք փորձնական թեստ, որը կօգնի մաքսային բրոքերներին պատրաստվել որակավորման քննությանը կամ պարզապես ստուգել իրենց գիտելիքները։ Ի դեպ ամեն անգամ թեստերի հարցերը փոխվում են։


Ստուգի՛ր գիտելիքներդ հիմա⤵

1 / 20

Երբ է ուժի մեջ մտնում ըստ ԱՏԳ ԱԱ-ի նախնական դասակարգման որոշման գործողության դադարեցման մասին որոշումը.

2 / 20

Հայաստանի Հանրապետությունում ովքեր են իրականացնում մաքսային գործը.

3 / 20

Մաքսային արժեքի որոշման նպատակով նշվածներից որ դեպքում են անձինք համարվում փոխկապակցված․

4 / 20

Որ փաստաթղթերով է հավաստվում ապրանքի ծագումը.

5 / 20

Ինչ ժամկետի ընթացքում են մաքսային հսկողության տակ գտնվում Հայաստանի Հանրապետության սահմանով տեղափոխվող ապրանքները և տրանսպորտային միջոցները <<Վերաարտահանում>> մաքսային ընթացակարգի դեպքում.

6 / 20

Նշվածներից որ մարմինն է հաստատում ռազմական նշանակության արտադրանք համարվող ապրանքների, ծառայությունների, աշխատանքների և մտավոր գործունեության արդյունքների ցանկը.

7 / 20

Ինչով են սահմանվում ապրանքի ծագման հավաստագրի նկատմամբ պահանջները.

8 / 20

Մաքսային միության անդամ որ պետության տարածքում ապրանքների հայտարարագրման ժամանակ է պարտադիր ըստ ԱՏԳ ԱԱ-ի նախնական դասակագման որոշումը.

9 / 20

Ակցիզային հարկով հարկման ենթակա ապրանքների որ մաքսային ընթացակարգով ներմուծումն է համարվում ակցիզային հարկով հարկման ենթակա օբյեկտ.

10 / 20

Որտեղ է իրականացվում մաքսային ձևակերպումը.

11 / 20

ԱՏԳ ԱԱ մեկնաբանումը քանի հիմնական կանոն ունի

12 / 20

Ստորև նշվածներից որը ԵԱՏՄ մաքսային օրենսգրքով նախատեսված մաքսային ընթացակարգ չէ

13 / 20

Այն ապրանքները, որոնց նկատմամբ կիրառված մաքսային ընթացակարգի գործողությունը դադարել է, և որոնք չեն արգելապահվել մաքսային մարմինների կողմից ինչ գործողության են ենթակա.

14 / 20

Մաքսային մարմնի կողմից ինչպիսի գոծողություններ են կատարվում դիմումատուի կողմց ըստ ԱՏԳ ԱԱ-ի նախանական դասակարգման որոշման կորստի դեպքում.

15 / 20

Ինչ է << ավտոմատ լիցենզավորումը (հսկողություն)>> և ում նախաձեռնությամբ է այն սահմանվում.

16 / 20

Նշվածներից որ դեպքում է հավաստվում ապրանքների ծագումը

17 / 20

Որքան ժամանակ է գործում ըստ ԱՏԳ ԱԱ-ի նախնական դասակարգման որոշումը.

18 / 20

<<Մաքսային կարգավորման մասին>> ՀՀ օրենքի համաձայն որոնք են համարվում ապրանքներ.

19 / 20

Ստորև նշված որ ընթացակարգի գործողությունը կարող է կասեցվել «Մաքսային պահեստ» մաքսային ընթացակարգի կիրառմամբ.

20 / 20

Նշվածներից որ դեպքում չի հավաստվում ապրանքների ծագումը.

Your score is

How2B-ն մեդիա հարթակ է, որի գլխավոր նպատակն է հեշտացնել բիզնես անելը Հայաստանում: