Հանրային հատվածի գլխավոր հաշվապահի քննության նախապատրաստական թեստ

629

Եթե աշխատում եք հանրային հատվածի կազմակերպությունում, ապա հավանաբար արդեն գիտեք, որ գլխավոր հաշվապահ աշխատելու համար անհրաժեշտ է անցնել որակավորում։
Քննությունն անցկացնում է Ֆինանսների նախարարությունը։ Հանրային հատվածի որակավորման քննության հարցաշարի բոլոր 600 հարցերը հրապարակված են։

Հարցաթերթիկում ներառվում են 75 թեստային հարցեր`հետևյալ համամասնություններով՝
ա) ՀՀ հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտ՝ 30 հարց,
բ) ՀՀ հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլան՝ 15 հարց,
գ) Հայաստանի Հանրապետությունում հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառումը կարգավորող օրենսդրություն՝ 10 հարց,
դ) Հայաստանի Հանրապետությունում հարկային հարաբերությունները կարգավորող իրավական ակտեր՝ 10 հարց,
ե) իրավիճակային խնդիրներ՝ 10 հարց:

Քննության արդյունքում որակավորված է համարվում այն մասնակիցը, որը քննություն հանձնելու արդյունքում հավաքել է առնվազն 55 միավոր, կամ 75%:

Պատրաստվեք քննությանը մեր թեստի օգնությամբ, որը կազմվել է նույն համամասնությամբ ու ձևաչափով, ինչպես անցկացվում է քննությունը։

1 / 75

Category: ՀՀՀՀՀ մասին օրենք

«Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ նոր ստեղծված կազմակերպության համար ո՞րնէ համարվում առաջին հաշվետու տարի:

2 / 75

Category: ՀՀՀՀՀ մասին օրենք

«Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ ֆինանսական հաշվետվությունների կազմմանը ներկայացվող պահանջների վերաբերյալ ո՞ր պնդումն է սխալ:

3 / 75

Category: ՀՀՀՀՀ մասին օրենք

«Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ ինչպե՞ս է որոշվում հաշվապահականհաշվառման փաստաթղթերն ստորագրելու իրավունք ունեցող անձանց շրջանակը:

4 / 75

Category: ՀՀՀՀՀ մասին օրենք

«Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ հաշվապահական հաշվառման գրանցամատյանների վերաբերյալ ո՞ր պնդումն է սխալ:

5 / 75

Category: ՀՀՀՀՀ մասին օրենք

«Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ ինչպե՞ս է կատարվում սխալի ուղղումը սկզբնական հաշվառման փաստաթղթերում:

6 / 75

Category: ՀՀՀՀՀ մասին օրենք

«Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն, հաշվապահական հաշվառման վարման կանոն է՝

7 / 75

Category: ՀՀՀՀՀ մասին օրենք

«Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ հանրային հատվածի կազմակերպությունում գլխավոր հաշվապահ չի կարող աշխատել՝

8 / 75

Category: ՀՀՀՀՀ մասին օրենք

«Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ ու՞մ կողմից չի կարող իրականացվել հանրային հատվածի կազմակերպության հաշվապահական հաշվառման վարումը:

9 / 75

Category: ՀՀՀՀՀ մասին օրենք

«Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման
մասին» ՀՀ օրենքի իմաստով՝ հանրային հատվածի կազմակերպություններ չեն հանդիսանում՝

10 / 75

Category: ՀՀՀՀՀ մասին օրենք

«Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ հանրային հատվածի կազմակերպությունում գլխավոր հաշվապահ չի կարող աշխատել՝

11 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Ստանդարտ

Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտի համաձայն՝ ո՞րն է ֆինանսական հաշվետվությունները հրապարակման (ներկայացման) համար վավերացման ամսաթիվը:

12 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Ստանդարտ

Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտի համաձայն՝ հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ, ո՞ր հոդվածները պետք է վերահաշվարկվեն (ներկայացվեն) կիրառելով փակման փոխարժեքը:

13 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Ստանդարտ

Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտի համաձայն՝ ո՞րն է Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գտնվող կազմակերպությունների ֆունկցիոնալ արժույթը:

14 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Ստանդարտ

Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտի համաձայն՝ ինչպես պետք է չափվեն ազատման նպաստները:

15 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Ստանդարտ

Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտի համաձայն՝ նշվածներից որոնք են փոխառության ծախսումները:

16 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Ստանդարտ

Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտի համաձայն՝ նշվածներից որ իրավիճակում է վարձակալությունը սովորաբար դասակարգվում որպես ֆինանսական:

17 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Ստանդարտ

Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտի համաձայն՝ նշվածներից որ իրավիճակում է վարձակալությունը սովորաբար դասակարգվում որպես ֆինանսական:

18 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Ստանդարտ

Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտի համաձայն՝ շենքի կառուցման համար օգտագործված պաշարները երբ են ճանաչվում որպես ծախս:

19 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Ստանդարտ

Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտի համաձայն՝ պաշարների փոխանակման դեպքում,երբ պետք է դրանց հաշվեկշռային արժեքը ճանաչվի որպես ծախս:

20 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Ստանդարտ

Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտի համաձայն՝ արտադրանքը որպես ակտիվ ճանաչվելուց հետո պետք է չափվի

21 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Ստանդարտ

Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտի համաձայն՝ նշված ակտիվներից որոնք պետք է հաշվառվեն որպես պաշար:

22 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Ստանդարտ

Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտի համաձայն՝ ինչ արժեքով պետք է չափվեն չարտադրված (բնական ծագում ունեցող) նյութական ակտիվները սկզբնական ճանաչման պահին և յուրաքանչյուր հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջի դրությամբ:

23 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Ստանդարտ

Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտի համաձայն՝ նշվածներից որը ոչ նյութական ակտիվ չի հանդիսանում:

24 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Ստանդարտ

Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտի համաձայն՝ չփոխանակվող գործարքների միջոցով ձեռք բերված ոչ նյութական ակտիվի սկզբնական արժեքը՝

25 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Ստանդարտ

Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտի համաձայն՝ նշվածներից որը չի ներառվում առանձին ձեռք բերված ոչ նյութական ակտիվի սկզբնական արժեքում:

26 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Ստանդարտ

Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտի համաձայն՝ որ մեթոդով պետք է հաշվարկվի հողամասի մաշվածությունը:

27 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Ստանդարտ

Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտի համաձայն՝ ինչպես պետք է հաշվառվի շենքի վերագնահատման հետևանքով արժեքի նվազումը, եթե շենքը վերագնահատվում է առաջին անգամ:

28 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Ստանդարտ

Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտի համաձայն՝ նշվածներից որն է հանդիսանում հիմնական միջոցի սկզբնական արժեքի տարր:

29 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Ստանդարտ

Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտի համաձայն՝ նշված գործոններից ո՞րը չի կարող համարվել վերահսկման առկայության հայտանիշ

30 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Ստանդարտ

Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտի համաձայն՝ դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվությունում նշվածներից ո՞րն է հանդիսանում ֆինանսավորման գործունեությունից դրամական հոսք:

31 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Ստանդարտ

Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտի համաձայն' դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվությունում նշվածներից ո՞րն է հանդիսանում ներդրումային գործունեությունից դրամական հոսք

32 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Ստանդարտ

Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտի համաձայն՝ ինչպե՞ս է սահմանվում ֆինանսական արդյունքը:

33 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Ստանդարտ

Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտի համաձայն' նշվածներից ո՞րն է հանդիսանում ոչ ընթացիկ ակտիվ

34 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Ստանդարտ

Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտի համաձայն նշվածներից ո՞րն է հանդիսանում ընթացիկ ակտիվ:

35 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Ստանդարտ

Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտի համաձայն'
Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում նշվածներից ո՞ր տողային հոդվածը չի ներկայացվում:

36 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Ստանդարտ

Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտի համաձայն'
ի՞նչ հաճախականությամբ կազմակերպությունը պետք է պատրաստի ֆինանսական հաշվետվությունների ամբողջական փաթեթը

37 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Ստանդարտ

Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտի համաձայն'
նշվածներից ո՞րն է հանդիսանում ֆինանսական հաշվետվություններում տեղեկատվության չորս հիմնական որակական բնութագիր:

38 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Ստանդարտ

Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտի համաձայն՝
ստորև նշված բնութագրերից որի՞ առկայության դեպքում կազմակերպությունը չի կարող համարվել պետական առևտրային կազմակերպություն.

39 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Ստանդարտ

Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտի համաձայն՝
ստորև նշված բնութագրերից որի՞ առկայության դեպքում կազմակերպությունը չի կարող համարվել պետական առևտրային կազմակերպություն:

40 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Ստանդարտ

Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտի համաձայն՝
նշվածներից ո՞ր կազմակերպություններն են համարվում հանրային հատվածի կազմակերպություններ:

41 / 75

Category: Հարկային օրենսգիրք

ՀՀ հարկային օրենսգրքի համաձայն՝ հարկային գործակալի կողմից հաշվարկված եկամտային հարկը ե՞րբ է ենթակա վճարման պետական բյուջե:

42 / 75

Category: Հարկային օրենսգիրք

ՀՀ հարկային օրենսգրքի համաձայն՝ շահութահարկով հարկման բազայի որոշման նպատակով շահութահարկ վճարողների համար եկամուտ չեն համարվում՝

43 / 75

Category: Հարկային օրենսգիրք

ՀՀ հարկային օրենսգրքի համաձայն՝ ի՞նչ է հարկը:

44 / 75

Category: Հարկային օրենսգիրք

ՀՀ հարկային օրենսգրքի համաձայն՝ նշվածներից ո՞րը չի հանդիսանում պասիվ եկամուտ:

45 / 75

Category: Հարկային օրենսգիրք

Հաշվետու ամսվա համար ՊՈԱԿ-ի աշխատակցի գծով հաշվարկվել է 200,000 դրամի անվանական աշխատավարձ: Որքա՞ն կկազմի աշխատակցին վճարման ենթակա աշխատավարձը պահումները կատարելուց հետո, եթե նա հանդիսանում է սոցիալական վճար և դրոշմանիշային վճար վճարող:

46 / 75

Category: Հարկային օրենսգիրք

Հաշվետու ամսվա համար ՊՈԱԿ-ի աշխատակցի գծով հաշվարկվել է 120,000 դրամի անվանական աշխատավարձ: Որքա՞ն կկազմի աշխատակցին վճարման ենթակա աշխատավարձը պահումները կատարելուց հետո, եթե նա հանդիսանում է սոցիալական վճար և դրոշմանիշային վճար վճարող:

47 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Հաշվային պլան

Փոխանակվող գործարքների գծով դեբիտորական պարտքերի հնարավոր կորուստների պահուստի հակադարձումից օգուտների արտացոլում`

48 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Հաշվային պլան

Նյութեր ձեռք բերելու նպատակով բյուջեից պայմանով ստացվող գումարների գծով առաջացող դեբիտորական պարտքերի արտացոլում`

49 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Հաշվային պլան

Սարքավորում տեղակայելու համար 10 օր ժամկետով վարձակալված սարքի` վարձակալության գծով պարտավորության հաշվեգրում`

50 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Հաշվային պլան

Սարքավորման տեղակայում իրականացնող աշխատակցի կարճաժամկետ հատուցումների գծով պարտավորության հաշվեգրում`

51 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Հաշվային պլան

Երկարաժամկետ վարկի գծով չկրած տոկոսային ծախսերի արտացոլում`

52 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Հաշվային պլան

Տրված կարճաժամկետ փոխառության գծով չվաստակած ֆինանսական հասույթի արտացոլում`

53 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Հաշվային պլան

Այլ կազմակերպություններից առանց պայմանների կատարման պահանջի ստացվող գումարների գծով դեբիտորական պարտքերի արտացոլում`

54 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Հաշվային պլան

Դեբիտորական պարտքերի հնարավոր կորուստների պահուստի ձևավորում՝

55 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Հաշվային պլան

Այլ կազմակերպություններից պայմանով ստացված ռազմավարական պաշարների մուտքագրում`

56 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Հաշվային պլան

Անհատույց տրված պաշարների արտացոլում`

57 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Հաշվային պլան

Երկարաժամկետ պարտատոմսի ձեռքբերում`

58 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Հաշվային պլան

Տրված երկարաժամկետ փոխառության գծով համախառն մուտքերի կարճաժամկետ մասի տեղափոխում`

59 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Հաշվային պլան

Տրված երկարաժամկետ փոխառության գծով չվաստակած ֆինանսական հասույթի արտացոլում`

60 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Հաշվային պլան

Ներդրումային գույքի` իրական արժեքով վերաչափումից արժեքի նվազման արտացոլում`

61 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Հաշվային պլան

Ֆինանսական վարձակալությամբ ստացված հիմնական միջոցի արտացոլում`

62 / 75

Category: Այլ իրավական ակտեր

Հանրային հատվածի կազմակերպությունների դեբիտորական պարտքերի հնարավոր կորուստների պահուստի ձևավորման, դեբիտորական պարտքերի անհուսալի ճանաչման, դուրսգրման և հաշվապահական հաշվառման մեջ արտացոլման կարգի համաձայն՝ ե՞րբ է դեբիտորական պարտքը համարվում ժամկետանց, եթե կողմերը պայմանագրային կարգով չեն սահմանել պարտքի մարման ժամկետը:

63 / 75

Category: Այլ իրավական ակտեր

Հայաստանի Հանրապետության հանրային հատվածի կազմակերպությունների ակտիվների և պարտավորությունների պարտադիր գույքագրման անցկացման կարգի համաձայն՝ նշված ակտիվներից որո՞նք առնվազն յուրաքանչյուր տարի ենթակա չեն պարտադիր գույքագրման:

64 / 75

Category: Այլ իրավական ակտեր

Հայաստանի Հանրապետության հանրային հատվածի կազմակերպությունների ակտիվների և պարտավորությունների պարտադիր գույքագրման անցկացման կարգի համաձայն՝ նշված միջոցներից որո՞նք ենթակա չեն պարտադիր գույքագրման:

65 / 75

Category: Այլ իրավական ակտեր

Ո՞ր մարմինն է ՀՀ կառավարության կողմից ճանաչվել «Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքով նախատեսված հաշվապահական հաշվառման կարգավորում և համակարգում իրականացնող պետական կառավարման լիազոր մարմին:

66 / 75

Category: Իրավիճակային խնդիրներ

2018 թվականի ընթացքում ՊՈԱԿ-ում կատարվել են հետևյալ գործառնությունները՝ 2018 թվականի հունվարի 10-ին ՊՈԱԿ-ի հիմնադիրը կանոնադրական կապիտալում կատարել է 500,000 դրամի ներդրում գումարի տեսքով: Բացի այդ 2018 թվականի մարտի 25-ին ՊՈԱԿ-ը վճարել է 150,000 դրամ՝ աշխատակիցների մասնագիտական վերապատրաստման ծառայության դիմաց, 2018 թվականի սեպտեմբերի 8-ին ՊՈԱԿ-ը ստացել է 300,000 դրամ, որը վերաբերում է նախկինում դուրս գրված դեբիտորական պարտքին, ինչպես նաև 2018 թվականի դեկտեմբերի 10-ին անցկացված գույքագրման ժամանակ հայտնաբերվել է 100,000 դրամի պաշարների ավելցուկ: Որքա՞ն կկազմի ՊՈԱԿ-ի ակտիվների զուտ փոփոխությունը 2018 թվականի դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա համար

67 / 75

Category: Իրավիճակային խնդիրներ

2018 թվականի ընթացքում ՊՈԱԿ-ում կատարվել են հետևյալ գործառնությունները. 2018 թվականի հունվարի 1-ին ՊՈԱԿ-ը 4 տարի ժամկետով ստացել է 1,000,000 դրամի փոխառություն՝ տարեկան 11% տոկոսադրույքով, ընդ որում տոկոսագումարները վճարվում են յուրաքանչյուր տարվա դեկտեմբերի 31-ին: Բացի այդ, 2018 թվականի մարտի 1-ին կանխիկ ձեռք է բերել 250,000 դրամի պաշարներ, իսկ 2018 թվականի հուլիսի 1-ին ստացել է 150,000 դրամ, որը վերաբերում է նախկինում դուրս գրված դեբիտորական պարտքին: Միաժամանակ, 2018 թվականի դեկտեմբերի 10-ին անցկացված գույքագրման ժամանակ հայտնաբերվել է 300,000 դրամի պաշարների պակասուրդ: Որքա՞ն կկազմի ՊՈԱԿ-ի ակտիվների զուտ փոփոխությունը 2018 թվականի դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա համար

68 / 75

Category: Իրավիճակային խնդիրներ

ՊՈԱԿ-ի փոխադարձ փոխարկելի պաշարների 2018թ. մարտ ամսվա շարժի վերաբերյալ առկա է հետևյալ տեղեկատվությունը, պաշարների սկզբնական մնացորդը 01.03.2018թ-ի դրությամբ կազմել է 20 հատ, ընդամենը՝ 400 դրամ արժեքով: Հաշվետու ամսվա ընթացքում կատարվել են հետևյալ ձեռքբերումները՝ 02.03.2018թ-ին 30 հատ՝ հատը 15 դրամով և 26.03.2018թ-ին 18 հատ՝ հատը 12 դրամով: Միաժամանակ, հաշվետու ամսվա ընթացքում կատարվել են պաշարների հետևյալ իրացումները՝ 08.03.2018թ-ին 40 հատ՝ հատը 30 դրամ վաճառքի գնով և 28.03.2018թ-ին 15 հատ՝ հատը 30 դրամ վաճառքի գնով: Որքա՞ն կկազմի պաշարների մնացորդը 31.03.2018թ-ին

69 / 75

Category: Իրավիճակային խնդիրներ

ՊՈԱԿ-ի փոխադարձ փոխարկելի պաշարների 2017թ. օգոստոս ամսվա շարժի վերաբերյալ առկա է հետևյալ տեղեկատվությունը, պաշարների սկզբնական մնացորդը 01.08.2017թ-ի դրությամբ կազմել է 40 հատ, ընդամենը՝ 1,040 դրամ արժեքով: Հաշվետու ամսվա ընթացքում կատարվել են հետևյալ ձեռքբերումները՝ 10.08.2017թ-ին 110 հատ՝ հատը 22 դրամով և 26.08.2017թ-ին 90 հատ՝ հատը 23 դրամով: Նույն ամսվա ընթացքում պաշարները իրացվել են՝ 20.08.2017թ-ին 70 հատ, հատը՝ 30 դրամ վաճառքի գնով և 28.08.2017թ-ին 90 հատ՝ հատը 30 դրամ վաճառքի գնով: Որքա՞ն կկազմի պաշարների մնացորդը 31.08.2017թ.-ին

70 / 75

Category: Իրավիճակային խնդիրներ

Կազմակերպությունն ունի շենք, որի սկզբնական արժեքը 60,000,000 դրամ է: Օգտակար ծառայությունը սահմանվել է 80 տարի, որից անցել է 10-ը: Այդ պահին առաջին անգամ իրականացվել է վերագնահատում, որի արդյունքում շենքի վերագնահատված արժեքը կազմել է 53,000,000 դրամ: Որքա՞ն է կազմել շենքի վերագնահատման արդյունքը

71 / 75

Category: Իրավիճակային խնդիրներ

Կազմակերպությունը 2018 թվականի ապրիլի 1-ին ստացել է լիցենզիա որոշակի գործունեություն ծավալելու նպատակով: Լիցենզիայի արժեքը ստացման պահին գնահատվել է 2,600,000 դրամ: Որքա՞ն կկազմի լիցենզիայի հաշվեկշռային արժեքը 2018 թվականի դեկտեմբերի 31-ին, եթե նրա գործողության ժամկետը սահմանված է 4 տարի

72 / 75

Category: Իրավիճակային խնդիրներ

Կազմակերպությունը 2018 թվականի հունվարի 1-ին 200,000 հատ գիրք տպագրելու պայմանով այլ կազմակերպությունից ստացել է սարքավորում, որի իրական արժեքը ստացման պահին գնահատվել է 3,000,000 դրամ: Որքա՞ն կկազմի կազմակերպության հետաձգված հասույթների մնացորդը 2018 թվականի դեկտեմբերի 31-ին, եթե սարքավորման օգտակար ծառայության ժամկետը 5 տարի է, իսկ 2018 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ տպագրված գրքերի քանակը կազմել է 80,000 հատ

73 / 75

Category: Իրավիճակային խնդիրներ

Կազմակերպությունն իրեն պատկանող տարածքների մի մասը տրամադրում է վարձակալության և դրա դիմաց վարձավճարներ է ստանում եռամսյակը մեկ կանխավճարների տեսքով յուրաքանչյուր տարվա՝ մարտի 1-ին, հունիսի 1-ին, սեպտեմբերի 1-ին և դեկտեմբերի 1-ին: Մինչ 2018 թվականի օգոստոսի 31-ը վարձակալությամբ տրված տարածքի տարեկան վարձավճարը 3,000,000 դրամ էր: Սեպտեմբերի 1-ից տարեկան վարձավճարը ավելանում է 600,000 դրամով: Որոշել վարձավճարի գծով ստացված կանխավճարի մնացորդը 2018թ. դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ

74 / 75

Category: Իրավիճակային խնդիրներ

Կազմակերպությունը 01.12.2018թ.-ին ձեռք է բերել համակարգչային տեխնիկա, որի մասին առկա է հետևյալ տեղեկատվությունը, ձեռքբերման արժեք՝ 700,000 դրամ, ձեռքբերման պահին ստացված զեղչը՝ 70,000 դրամ, կազմակերպության գլխավոր հաշվապահի դեկտեմբեր ամսվա աշխատավարձը՝ 220,000 դրամ, իսկ տեղափոխման տրանսպորտային ծախսերը՝150,000 դրամ: Հայտնի է նաև, որ համակարգչային տեխնիկայի գնման համար կազմակերպությունը 01.12.2018թ.-ին ստացել է 700,000 դրամ փոխառություն՝ տարեկան 10% տոկոսադրույքով, որը մարելու է մեկ տարի անց: Միաժամանակ, ձեռքբերման հետ կապված առաջացել է իրավաբանական ծառայության գծով ծախս՝ 50,000 դրամ: Որքա՞ն կկազմի համակարգչային տեխնիկայի սկզբնական արժեքը

75 / 75

Category: Իրավիճակային խնդիրներ

Հաշվետու ամսվա սկզբին «Պաշարներ» հաշվի սկզբնական մնացորդը կազմել է 99.000 դրամ: Հաշվետու ամսվա ընթացքում՝ «Պաշարներ» հաշվի դեբետային շրջանառությունում արտացոլվել են հետևյալ գործառնությունները, պաշարների ձեռքբերում՝ 155.000 դրամ, ժամկետանց պաշարների դուրս գրում՝ 177.000 դրամ, պաշարների պայմանով ստացում այլ կազմակերպությունից՝ 150.000 դրամ, ձեռքբերված պաշարների ետ վերադարձ՝ 190.000: Իսկ հաշվի կրեդիտային շրջանառությունում արտացոլված են հետևյալ գործառնությունները, ծախսված պաշարների դուրսգրում՝ 87.000 դրամ, գույքագրմամբ հայտնաբերված պակասուրդ՝ 17.000 դրամ, հիմնական միջոցի լուծարումից ստացված պաշարների մուտքագրում՝ 230.000: Պահանջվում է հաշվել «Պաշարներ» հաշվի մնացորդը հաշվետու ամսվա վերջին՝ անհրաժեշտ ուղղումները կատարելուց հետո

How2B-ն մեդիա հարթակ է, որի գլխավոր նպատակն է հեշտացնել բիզնես անելը Հայաստանում: