Հանրային հատվածի գլխավոր հաշվապահի քննության նախապատրաստական թեստ

2278

Եթե աշխատում եք հանրային հատվածի կազմակերպությունում, ապա հավանաբար արդեն գիտեք, որ գլխավոր հաշվապահ աշխատելու համար անհրաժեշտ է անցնել որակավորում։
Քննությունն անցկացնում է Ֆինանսների նախարարությունը։ Հանրային հատվածի որակավորման քննության հարցաշարի բոլոր 600 հարցերը հրապարակված են։

Հարցաթերթիկում ներառվում են 75 թեստային հարցեր`հետևյալ համամասնություններով՝
ա) ՀՀ հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտ՝ 30 հարց,
բ) ՀՀ հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման հաշվային պլան՝ 15 հարց,
գ) Հայաստանի Հանրապետությունում հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառումը կարգավորող օրենսդրություն՝ 10 հարց,
դ) Հայաստանի Հանրապետությունում հարկային հարաբերությունները կարգավորող իրավական ակտեր՝ 10 հարց,
ե) իրավիճակային խնդիրներ՝ 10 հարց:

Քննության արդյունքում որակավորված է համարվում այն մասնակիցը, որը քննություն հանձնելու արդյունքում հավաքել է առնվազն 55 միավոր, կամ 75%:

Պատրաստվեք քննությանը մեր թեստի օգնությամբ, որը կազմվել է նույն համամասնությամբ ու ձևաչափով, ինչպես անցկացվում է քննությունը։

1 / 75

Category: Այլ իրավական ակտեր

Հանրային հատվածի կազմակերպությունների դեբիտորական պարտքերի հնարավոր կորուստների պահուստի ձևավորման, դեբիտորական պարտքերից անհուսալի ճանաչման, դուրսգրման և հաշվապահական հաշվառման մեջ արտացոլման կարգի համաձայն՝ առնվազն քանի՞ տարի անհուսալի դեբիտորական պարտքը պետք է հաշվառվի կազմակերպության արտահաշվեկշռում՝ դուրսգրման պահից սկսած:

2 / 75

Category: Հարկային օրենսգիրք

ՀՀ հարկային օրենսգրքի համաձայն՝ շահութահարկով հարկման բազայի որոշման նպատակով շահութահարկ վճարողների համար եկամուտ են համարվում՝

3 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Հաշվային պլան

Առանց պայմանների կատարման պահանջի բյուջեից ստացված ոչ նյութական ակտիվների մուտքագրում`

4 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Ստանդարտ

Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտի համաձայն՝ նշված հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո տեղի ունեցող դեպքերից ո՞րն է համարվում ճշգրտող:

5 / 75

Category: ՀՀՀՀՀ մասին օրենք

«Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ սկզբնական հաշվառման փաստաթղթերի վերաբերյալ ո՞ր պնդումն է սխալ:

6 / 75

Category: ՀՀՀՀՀ մասին օրենք

«Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ ի՞նչ է հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունը:

7 / 75

Category: Իրավիճակային խնդիրներ

Հաշվետու ամսվա սկզբին «Պաշարներ» հաշվի սկզբնական մնացորդը կազմել է 100.000 դրամ: Հաշվետու ամսվա ընթացքում՝ «Պաշարներ» հաշվի դեբետային շրջանառությունում արտացոլվել են հետևյալ գործառնությունները, ծախսված պաշարների դուրս գրում՝ 189.200 դրամ, հիմնական միջոցի լուծարումից ստացված պաշարների մուտքագրում՝ 150.000 դրամ, պաշարների անհատույց տրամադրում՝ 200.000 դրամ: Իսկ հաշվի կրեդիտային շրջանառությունում արտացոլված են հետևյալ գործառնությունները, պաշարների ձեռքբերում՝ 284.000 դրամ, գույքագրմամբ հայտնաբերված ավելցուկ՝ 70.200 դրամ, պաշարների պայմանով ստացում այլ կազմակերպությունից՝ 25.000 դրամ, ձեռքբերված պաշարների ետ վերադարձ՝ 90.000 դրամ: Պահանջվում է հաշվել «Պաշարներ» հաշվի մնացորդը հաշվետու ամսվա վերջին՝ անհրաժեշտ ուղղումները կատարելուց հետո

8 / 75

Category: Այլ իրավական ակտեր

Հայաստանի Հանրապետության հանրային հատվածի կազմակերպությունների ակտիվների և պարտավորությունների պարտադիր գույքագրման անցկացման կարգի համաձայն՝ եթե գործնականում անիրագործելի է կազմակերպությունից դուրս գտնվող (օրինակ՝ ճանապարհին, պատասխանատու պահպանման, վերամշակման և գործառնական վարձակալության հանձնված) ակտիվները փաստացի գույքագրումը, ապա ինչպե՞ս են դրանք գրանցվում գույքագրման ցուցակներում:

9 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Ստանդարտ

Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտի համաձայն՝ նշված հաշվետու ժամանակաշրջանից հետո տեղի ունեցող դեպքերից ո՞րն է համարվում ճշգրտող:

10 / 75

Category: Հարկային օրենսգիրք

ՀՀ հարկային օրենսգրքի համաձայն՝ ոչ ռեզիդենտ կազմակերպություն է համարվում այն կազմակերպությունը՝

11 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Ստանդարտ

Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտի համաձայն'
Նշվածներից ո՞րն է հանդիսանում կազմակերպության գործունեության արդյունքները բնութագրող ֆինանսական հաշվետվության տարր:

12 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Ստանդարտ

Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտի համաձայն՝ նշվածներից որը չի ներառվում առանձին ձեռք բերված ոչ նյութական ակտիվի սկզբնական արժեքում:

13 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Ստանդարտ

Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտի համաձայն՝ որ դեպքում պետք է ապաճանաչվի հիմնական միջոցի միավորի հաշվեկշռային արժեքը:

14 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Ստանդարտ

Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտի համաձայն`
Նշված հաշվետվություններից ո՞րը ֆինանսական հաշվետվությունների փաթեթում չի ներառվում:

15 / 75

Category: ՀՀՀՀՀ մասին օրենք

«Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ հանրային հատվածի կազմակերպությունում գլխավոր հաշվապահ չի կարող աշխատել՝

16 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Հաշվային պլան

Որոշակի պայմանի կատարման պահանջով բյուջեից բնամթերային ձևով ստացված նյութերի գծով ճանաչված հետաձգված հասույթների վերագրում ժամանակաշրջանի հասույթներին`

17 / 75

Category: Իրավիճակային խնդիրներ

Կազմակերպությունն իրեն պատկանող տարածքների մի մասը տրամադրում է վարձակալության և դրա դիմաց վարձավճարներ է ստանում եռամսյակը մեկ՝ կանխավճարների տեսքով յուրաքանչյուր տարվա՝ մարտի 1-ին, հունիսի 1-ին, սեպտեմբերի 1-ին և դեկտեմբերի 1-ին: Մինչ 2018 թվականի օգոստոսի 31-ը վարձակալությամբ տրված տարածքի տարեկան վարձավճարը 3,000,000 դրամ էր: 2018 թվականի սեպտեմբերի 1-ից տարեկան վարձավճարը ավելացել է 600,000 դրամով: Որոշել տարածքների վարձավճարի գծով կազմակերպության ստացած հասույթը 2018թ. դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա համար

18 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Ստանդարտ

Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտի համաձայն` ինչպես պետք է հաշվառվեն գործառնական վարձակալության շուրջ բանակցելիս և համաձայնություն ձեռք բերելիս վարձատուի կողմից կատարված սկզբնավորման ուղղակի ծախսումները:

19 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Ստանդարտ

ՊՈԱԿ-ը ունի շենք, որի հիմնական մասը(90%) օգտագործվում է վարչական նպատակներով, իսկ մյուս մասը (10%) առևտրային հիմունքով որպես տարածք տրվում է վարձակալության:Նշված մասերը չեն կարող առանձին վաճառվել:Ինչպես պետք է հաշվառի ՊՈԱԿ-ը նշված շենքը հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտի համաձայն:

20 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Հաշվային պլան

Վաճառված տրանսպորտային միջոցի հաշվեկշռային արժեքի դուրս գրում`

21 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Հաշվային պլան

Վարձակալի սեփականությունը դարձած ֆինանսական վարձակալությամբ ստացված սարքավորման մաշվածության վերադասակարգում`

22 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Ստանդարտ

Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտի համաձայն՝ ինչպես պետք է չափվի համակարգիչը որպես ակտիվ ճանաչվելուց հետո:

23 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Հաշվային պլան

Բյուջեից առանց պայմանի կատարման պահանջի ստացված բարձրարժեք ակտիվի մուտքագրում`

24 / 75

Category: Հարկային օրենսգիրք

ՀՀ հարկային օրենսգրքի համաձայն հարկային տարվա ընթացքում մինչև 58.35 միլիոն դրամ վարձակալական վճարների մասով եկամտային հարկը հաշվարկվում է՝

25 / 75

Category: ՀՀՀՀՀ մասին օրենք

«Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ նոր ստեղծված կազմակերպության համար ո՞րնէ համարվում առաջին հաշվետու տարի:

26 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Ստանդարտ

Կազմակերպությունը վաճառքի նպատակով ձեռք է բերել 30 հատ հեռախոս՝ յուրաքանչյուրը 15,000 ՀՀ դրամ արժողությամբ:Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտի համաձայն՝ ինչպես պետք է հաշվառվեն ձեռք բերված հեռախոսները:

27 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Հաշվային պլան

Շահագործման մեջ գտնվող սարքավորման գծով ստացված կապիտալ նորոգման ծառայության գծով պարտքի արտացոլում`

28 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Հաշվային պլան

Հաճախորդներին մատուցված ծառայություններից հասույթների վերագրումը հավելուրդին կամ պակասուրդին`

29 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Ստանդարտ

Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտի համաձայն` նշվածներից որն է ֆինանսական ակտիվ:

30 / 75

Category: ՀՀՀՀՀ մասին օրենք

«Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքը չի տարածվում՝

31 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Հաշվային պլան

Շենքի վերագնահատումից արժեքի նվազում, որը պետք է ճանաչվի հավելուրդում կամ պակասուրդում`

32 / 75

Category: ՀՀՀՀՀ մասին օրենք

«Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն հանրային հատվածի ո՞ր կազմակերպություններն են պարտավոր հաշվապահական հաշվառումը վարել օրենսդրությանպահանջներին համապատասխան համակարգչային ծրագրերով:

33 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Ստանդարտ

Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտի համաձայն՝ նշվածներից որը չի համարվում սպառվող կենսաբանական ակտիվ:

34 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Ստանդարտ

Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտի համաձայն՝ նշվածներից որոնք չեն ներառվում նյութերի սկզբնական արժեքում(ինքնարժեքում):

35 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Հաշվային պլան

Մատակարարներից ձեռք բերված նյութերի մուտքագրում`

36 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Ստանդարտ

Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտի համաձայն' դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվությունում նշվածներից ո՞րն է հանդիսանում գործառնական գործունեությունից դրամական հոսք

37 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Հաշվային պլան

Վերավաճառելու նպատակով գնված համակարգչի մուտքագրումը պահեստ`

38 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Ստանդարտ

Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտի համաձայն՝ նշվածներից որոնք են ներառվում նյութերի սկզբնական արժեքում(ինքնարժեքում):

39 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Ստանդարտ

Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտի համաձայն՝ ինչ նպատակով է պահվում ներդրումային գույքը:

40 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Ստանդարտ

Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտի համաձայն՝
ստորև նշված բնութագրերից որի՞ առկայության դեպքում կազմակերպությունը չի կարող համարվել պետական առևտրային կազմակերպություն:

41 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Ստանդարտ

Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտի համաձայն՝ նշվածներից, ո՞րը չի համարվում աշխատակիցների կարճաժամկետ հատուցում:

42 / 75

Category: Իրավիճակային խնդիրներ

Հաշվետու ամսվա սկզբին «Դեբիտորական պարտքեր» հաշվի սկզբնական մնացորդը կազմել է 78.000 դրամ: Հաշվետու ամսվա ընթացքում՝ «Դեբիտորական պարտքեր» հաշվի դեբետային շրջանառությունում արտացոլվել են հետևյալ գործառնությունները, գնորդից ստացված կանխիկ՝ 52.420 դրամ, վաճառված ապրանքների ետ վերադարձ՝ 15.800 դրամ, դուրսգրված դեբիտորական պարտք՝ 7.900 դրամ: Իսկ հաշվի կրեդիտային շրջանառությունում արտացոլված են հետևյալ գործառնությունները, անկանխիկ վաճառք՝ 82.000 դրամ, հաշվանցում ստացված կանխավճարի հետ՝ 3.200 դրամ, տրված զեդչ՝ 5.720 դրամ: Պահանջվում է հաշվել «Դեբիտորական պարտքեր» հաշվի մնացորդը հաշվետու ամսվա վերջին՝ անհրաժեշտ ուղղումները կատարելուց հետո:

43 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Ստանդարտ

Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտի համաձայն` ինչպես են կոչվում այն գործիքները, որոնց դեպքում մեկ կազմակերպություն ստանում է ակտիվներ կամ ծառայություններ, կամ մարում է պարտավորություններ, և դրանց դիմաց, որպես փոխանակում, մեկ այլ կազմակերպությանը ուղղակիորեն տալիս է դրանց մոտավորապես հավասար արժեքը:

44 / 75

Category: Հարկային օրենսգիրք

Հաշվետու ամսվա համար ՊՈԱԿ-ի աշխատակցի գծով հաշվարկվել է 120,000 դրամի անվանական աշխատավարձ: Որքա՞ն կկազմի աշխատակցին վճարման ենթակա աշխատավարձը պահումները կատարելուց հետո, եթե նա հանդիսանում է սոցիալական վճար և դրոշմանիշային վճար վճարող:

45 / 75

Category: Այլ իրավական ակտեր

Հայաստանի Հանրապետության հանրային հատվածի կազմակերպությունների ակտիվների և պարտավորությունների պարտադիր գույքագրման անցկացման կարգի համաձայն՝ ու՞մ կողմից են կազմվում գույքագրման համեմատական տեղեկագրերը:

46 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Ստանդարտ

Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտի համաձայն' դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվությունում նշվածներից ո՞րն է հանդիսանում գործառնական գործունեությունից դրամական հոսք

47 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Ստանդարտ

Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտի համաձայն` որ կազմակերպությունն է համարվում ասոցիացված:

48 / 75

Category: Իրավիճակային խնդիրներ

ՊՈԱԿ-ի փոխադարձ փոխարկելի պաշարների 2018թ. ապրիլ ամսվա շարժի վերաբերյալ առկա է հետևյալ տեղեկատվությունը, պաշարների սկզբնական մնացորդը 01.04.2018թ-ի դրությամբ կազմել է 30 հատ, ընդամենը՝ 450 դրամ արժեքով: Հաշվետու ամսվա ընթացքում կատարվել են հետևյալ ձեռքբերումները՝ 09.04.2018թ-ին 35 հատ՝ հատը 16 դրամով և 13.04.2018թ-ին 25 հատ՝ հատը 10 դրամով: Միաժամանակ, հաշվետու ամսվա ընթացքում կատարվել են պաշարների հետևյալ իրացումները՝ 05.04.2018թ-ին 20 հատ՝ հատը 25 դրամ վաճառքի գնով և 28.04.2018թ-ին 50 հատ՝ հատը 30 դրամ վաճառքի գնով: Որքա՞ն կկազմի վերը նշված գործարքներից կազմակերպության շահույթը 2018թ. ապրիլ ամսվա արդյունքներով

49 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Հաշվային պլան

Հաշվանցումը հետաձգված ավելացված արժեքի հարկի հաշվանցման իրավունքի ձեռք բերում`

50 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Ստանդարտ

Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտի համաձայն՝ նշվածներից որոնք չեն ներառվում նյութերի սկզբնական արժեքում(ինքնարժեքում):

51 / 75

Category: Իրավիճակային խնդիրներ

Կազմակերպությունը 2017 թվականի փետրվարի 1-ին 240,000,000 դրամով ձեռք է բերել 80 տարի օգտակար ծառայության ժամկետով շենք՝ հողամասի հետ միասին, ընդ որում՝ հողամասի արժեքը կազմել է ձեռքբերման ընդհանուր արժեքի 40%-ը: Որքա՞ն կկազմի կազմակերպության հիմնական միջոցների մաշվածության գծով ծախսը 2017 թվականի դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա համար

52 / 75

Category: Հարկային օրենսգիրք

ՀՀ հարկային օրենսգրքի համաձայն՝ ինչպե՜ս է իրականացվում եկամտային հարկով հարկման օբյեկտի հաշվառումը՝ քաղաքացիաիրավական պայմանագրերի շրջանակներում կատարված աշխատանքների և (կամ) մատուցված ծառայությունների համար ստացվող եկամուտների մասով:

53 / 75

Category: ՀՀՀՀՀ մասին օրենք

«Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ հաշվետու ժամանակահատվածի վերաբերյալ ո՞ր պնդումն է ճիշտ:

54 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Ստանդարտ

Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտի համաձայն' նշվածներից ո՞րն է հանդիսանում ոչ ընթացիկ պարտավորություն

55 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Հաշվային պլան

Պաշարներ ձեռք բերելու նպատակով այլ կազմակերպությունից պայմանով ստացվող գումարների գծով առաջացող դեբիտորական պարտքերի արտացոլում`

56 / 75

Category: Իրավիճակային խնդիրներ

Հաշվետու ամսվա սկզբին «Կրեդիտորական պարտք» հաշվի սկզբնական մնացորդը զրո է: Հաշվետու ամսվա ընթացքում՝ «Կրեդիտորական պարտք» հաշվի կրեդիտային շրջանառությունում արտացոլված են հետևյալ գործառնությունները, հաշվանցում դեբիտորական պարտքի հետ 35.000 դրամ, տրված զեղչ 11,200 դրամ, ձեռքբերված ապրանքների ետ վերադարձ՝ 1.500 դրամ և պաշարների դուրսգրում՝ 76.000 դրամ: Նույն ժամանակահատվածում հաշվի դեբետային շրջանառությունում արտացոլվել են հետևյալ գործառնությունները, անկանխիկ գնում՛ 112.300 դրամ, ստացված զեղչ՝ 11.000 դրամ: Պահանջվում է հաշվել «Կրեդիտորական պարտք» հաշվի մնացորդը հաշվետու ամսվա վերջին՝ անհրաժեշտ ուղղումները կատարելուց հետո

57 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Ստանդարտ

Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտի համաձայն՝ ինչպե՞ս է որոշվում ֆինանսական հաշվետվություններ պատրաստելու նպատակով կազմակերպության՝ մեկ այլ կազմակերպության նկատմամբ վերահսկման առկայությունը՝ հիմնվելով ՀՀՀՀՍ-ում ներկայացված «վերահսկում» տերմինի սահմանման,ինչպես նաև յուրաքանչյուր դեպքի կոնկրետ հանգամանքների վրա

58 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Ստանդարտ

Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտի համաձայն` որ դեպքում կազմակերպությունը չպետք է ճանաչի հասույթ:

59 / 75

Category: Հարկային օրենսգիրք

ՀՀ հարկային օրենսգրքի համաձայն՝ նշվածներից ո՞րը չի հանդիսանում Հայաստանի Հանրապետությունում գործող պետական հարկատեսակ:

60 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Հաշվային պլան

Նյութերի ձեռքբերման հետ կապված տրանսպորտային ծախսումների արտացոլում`

61 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Ստանդարտ

Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտի համաձայն'
ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվությունում նշվածներից ո՞ր տողային հոդվածը չի ներկայացվում:

62 / 75

Category: Իրավիճակային խնդիրներ

Կազմակերպությունը 2018 թվականի հունվարի 1-ին ձեռք է բերել 4,000,000 դրամի համակարգչային ծրագրեր, որոնցից 1,500,000 դրամ արժողությամբ ծրագրերը նախատեսված են վաճառքի համար: Որքա՞ն կկազմի ոչ նյութական ակտիվների ամորտիզացիայի գծով ծախսը 2018 թվականի դեկտեմբերի 31-ին ավարտվող տարվա համար, եթե ծրագրերի համար օգտակար ծառայության ժամկետները հնարավոր չի եղել գնահատել

63 / 75

Category: ՀՀՀՀՀ մասին օրենք

«Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն, հաշվապահական հաշվառման վարման կանոն է՝

64 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Ստանդարտ

Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտի համաձայն՝ ասոցիացված կազմակերպությունում ներդրումը կազմակերպության առանձին ֆինանսական հաշվետվություններում պետք է հաշվառվի որպես

65 / 75

Category: Իրավիճակային խնդիրներ

Կազմակերպությունն ունի շենք, որի սկզբնական արժեքը 60,000,000 դրամ է: Օգտակար ծառայությունը սահմանվել է 80 տարի, որից անցել է 10-ը: Այդ պահին առաջին անգամ իրականացվել է վերագնահատում, որի արդյունքում շենքի վերագնահատված արժեքը կազմել է 53,000,000 դրամ: Որքա՞ն է կազմել շենքի վերագնահատման արդյունքը

66 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Հաշվային պլան

Շահութահարկի գծով ընթացիկ պարտավորությունների արտացոլում`

67 / 75

Category: ՀՀՀՀՀ մասին օրենք

«Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ ինչպե՞ս է որոշվում հաշվապահականհաշվառման փաստաթղթերն ստորագրելու իրավունք ունեցող անձանց շրջանակը:

68 / 75

Category: Իրավիճակային խնդիրներ

Հաշվետու ամսվա սկզբին «Դեբիտորական պարտքեր» հաշվի սկզբնական մնացորդը կազմել է 60.000 դրամ: Հաշվետու ամսվա ընթացքում՝ «Դեբիտորական պարտքեր» հաշվի դեբետային շրջանառությունում արտացոլվել են հետևյալ գործառնությունները, անկանխիկ վաճառք՝ 70.000 դրամ և ստացված զեղչ՝ 8.000 դրամ: Իսկ հաշվի կրեդիտային շրջանառությունում արտացոլված են հետևյալ գործառնությունները, գնորդից ստացված կանխիկ՝ 65.000 դրամ, դուրսգրված դեբիտորական պարտք՝ 7.900 դրամ, տրված զեղչ՛ 7.000 դրամ, վաճառված ապրանքների ետ վերադարձ՝ 10.800 դրամ, հաշվանցում ստացված կանխավճարի հետ՝ 5.600 դրամ: Պահանջվում է հաշվել «Դեբիտորական պարտքեր» հաշվի մնացորդը հաշվետու ամսվա վերջին՝ անհրաժեշտ ուղղումները կատարելուց հետո:

69 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Ստանդարտ

Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտի համաձայն՝ ինչպես է կոչվում վարձակալության այն տեսակը, որի դեպքում վարձակալին է փոխանցում ակտիվի սեփականության հետ կապված ըստ էության բոլոր ռիսկերն ու հատույցները:

70 / 75

Category: Այլ իրավական ակտեր

Նշված ակտիվներից որո՞նց նորմատիվային օգտակար ծառայության ժամկետները սահմանված չեն ՀՀ ֆինանսների նախարարի 2016 թվականի հունվարի 8-ի թիվ 3-Ն հրամանով:

71 / 75

Category: ՀՀՀՀՀ մասին օրենք

«Հանրային հատվածի կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքի համաձայն՝ հանրային հատվածի կազմակերպությունում գլխավոր հաշվապահ չի կարող աշխատել՝

72 / 75

Category: Իրավիճակային խնդիրներ

ՊՈԱԿ-ի փոխադարձ փոխարկելի պաշարների 2018թ. մարտ ամսվա շարժի վերաբերյալ առկա է հետևյալ տեղեկատվությունը, պաշարների սկզբնական մնացորդը 01.03.2018թ-ի դրությամբ կազմել է 20 հատ, ընդամենը՝ 400 դրամ արժեքով: Հաշվետու ամսվա ընթացքում կատարվել են հետևյալ ձեռքբերումները՝ 02.03.2018թ-ին 30 հատ՝ հատը 15 դրամով և 26.03.2018թ-ին 18 հատ՝ հատը 12 դրամով: Միաժամանակ, հաշվետու ամսվա ընթացքում կատարվել են պաշարների հետևյալ իրացումները՝ 08.03.2018թ-ին 40 հատ՝ հատը 30 դրամ վաճառքի գնով և 28.03.2018թ-ին 15 հատ՝ հատը 30 դրամ վաճառքի գնով: Որքա՞ն կկազմի պաշարների մնացորդը 31.03.2018թ-ին

73 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Ստանդարտ

Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտի համաձայն՝ ինչպես են կոչվում այն նյութական ակտիվները, որոնք անհրաժեշտ են արտադրության (ծառայությունների մատուցման) համար, և որոնք իրենք չեն հանդիսանում արտադրության արդյունք:

74 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Հաշվային պլան

Ստացված ծառայության հարկային հաշիվներում առկա և հաշվանցվող ավելացված արժեքի հարկի գումարի արտացոլում`

75 / 75

Category: ՀՀՀՀՀՀ Ստանդարտ

Հանրային հատվածի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտի համաձայն' դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվությունում նշվածներից ո՞րն է հանդիսանում ներդրումային գործունեությունից դրամական հոսք

How2B-ն մեդիա հարթակ է, որի գլխավոր նպատակն է հեշտացնել բիզնես անելը Հայաստանում: